Croatian(HR)English (United Kingdom)

vsmti.hr

Studomat
Upisi 2012./2013.

Ispis
VISOKA ŠKOLA ZA MENADŽMENT U TURIZMU I INFORMATICI U VIROVITICI
Matije Gupca 78

33000 Virovitica
KLASA: 602-04/12-01/58
Urbroj: 2189-74-12-02
Virovitica, 7. ožujka 2012.

               Na temelju čl. 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju  ("Narodne novine" br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09. i 63/11.) Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici raspisuje

  J A V N I  N A T J E Č A J

za upis u prvu godinu stručnog studija Menadžmenta i stručnog studija Poduzetništva u akademskoj godini 2012./2013.

OPĆI DIO

            Ovim natječajem određuju se uvjeti za upis studenata u prvu godinu stručnog studija Menadžmenta, smjerovi Informatički menadžment i Menadžment ruralnog turizma, te stručnog studija Poduzetništva, smjer Poduzetništvo usluga na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici u akademskoj godini 2012./2013. u statusu redovitih studenata državljana Republike Hrvatske, odnosno redovitih studenata stranih državljana.

PRAVO UPISA

Za stručni studij Menadžmenta, smjerovi Informatički menadžment i Menadžment ruralnog turizma, te stručni studij Poduzetništva, smjer Poduzetništvo usluga mogu konkurirati pristupnici koji su završili četverogodišnju srednju školu u Republici Hrvatskoj odnosno odgovarajuću srednju školu u inozemstvu, te su prijavilistudijske programe putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta, internetske stranice www.postani-student.hr.

Strani državljani imaju pravo upisa na studij Menadžmenta, smjerovi Informatički menadžment i Menadžment ruralnog turizma, te stručni studij Poduzetništva, smjer Poduzetništvo usluga pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani u okviru posebno odobrene kvote.

BROJ MJESTA ZA UPIS

title 

PROVEDBA UPISA

            Pristupnici se upisuju prema rang listi definiranoj od strane MZOŠ-a, prema sljedećim kriterijima:

-         uspjeh ostvaren na državnoj maturi - 60 % bodova

-         uspjeh tijekom 4 razreda srednje škole – 30 % bodova

-         dodatna postignuća (prva 3 mjesta na državnom natjecanju u Republici Hrvatskoj, sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi, kategorizacija športaša) – 10 % bodova.

Pristupnici koji su srednjoškolsko obrazovanje završili prije 2010. godine, a na dan 31. siječnja 2012. godine su mlađi od 24 godine kao i pristupnici stariji od 24 godine koji se upisuju na redoviti studij prijavljuju se na studijske programe putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta, internetske stranice www.postani-student.hr i ako ne polažu ispite državne mature. U tom slučaju ne dobivaju bodove koji se odnose na vrednovanje rezultata državne mature, već za upis konkuriraju samo ocjenama koje su stekli tijekom srednjoškolskog obrazovanja.

Upis će biti dana 19. srpnja 2012., odnosno 24. rujna 2012. godine u 09:00 sati.

II. upisni rok biti će proveden ukoliko se ne popuni upisna kvota u I. upisnom roku. Detalji o provedbi jesenskoga roka bit će objavljeni u sustavu NISpVU.

Pristupnici koji ne dođu na upis u točno određeno vrijeme, time se odriču studentskih prava u sljedećoj akademskoj godini.

Pristupnici državljani Republike Hrvatske za upis su dužni priložiti sljedeće dokumente:

- rodni list (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika, ne starije od 6 mjeseci),

- domovnicu (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika, ne starije od 6 mjeseci),

- svjedodžbu o državnoj maturi za pristupnike koji su završili gimnazijski program obrazovanja  (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika),

- potvrdu o položenom ispitima državne mature uz koju je potrebno priložiti i svjedodžbu o završnome radu/ispitu za sve ostale pristupnike (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika),

- dvije fotografije (4x6 cm),

- potvrdu o plaćenim troškovima upisa u iznosu od 375,00 kuna koje je potrebno uplatiti na žiro račun  Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici broj: 2360000 – 1102210556, otvoren u Zagrebačkoj banci, uz poziv na broj 00 i  OIB kandidata,

- za pristupnike koji su već prethodno bili upisani na drugo javno visoko učilište u Republici Hrvatskoj u statusu redovitog studenta uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa- potvrdu o uplati školarine (participacije – sudjelovanje u troškovima studija) u iznosu od 6.500,00 kn za prvu godinu studija na prethodno navedeni broj žiro računa.

Pristupnici strani državljani za upis su dužni priložiti sljedeće dokumente:

- rodni list ili neki drugi jednakovrijedan dokument nadležnog tijela države čiji je pristupnik državljanin (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika, ne starije od 6 mjeseci),

- dokaz o državljanstvu pod kojim se pristupnik prijavljuje (preslika putovnice ovjerena kod javnog bilježnika),

- inozemnu obrazovnu kvalifikaciju o završenom srednjem obrazovanju i rješenje Ministarstva obrazovanja i športa, odnosno Agencije za odgoj i obrazovanje ili Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije  (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika),

- potvrdu o položenom ispitu iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma ili neki drugi dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika),

- dvije fotografije (4x6 cm),

- potvrdu o plaćenim troškovima upisa u iznosu od 375,00 kuna koje je potrebno uplatiti na žiro račun  Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici broj: 2360000 – 1102210556, otvoren u Zagrebačkoj banci, uz poziv na broj 00 i  OIB kandidata,

- potvrdu o uplati školarine za strane državljane na prethodno navedeni broj žiro računa sukladno Odluci Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici o školarinama i ostalim naknadama.

Uz priložene dokumente izdane na stranome jeziku, pristupnik je dužan priložiti i prijevod ovjeren kod ovlaštenoga sudskog tumača.

            Pristupnici koji državnu maturu polože u jesenskom ispitnom roku, svjedodžbe o položenoj državnoj maturi, odnosno potvrde o položenim ispitima državne mature mogu dostaviti naknadno, ako do dana upisa nisu dobili svjedodžbu, odnosno potvrdu.

VISOKA ŠKOLA ZA MENADŽMENT
U TURIZMU I INFORMATICI
U VIROVITICI
 
You are here: