Croatian(HR)English (United Kingdom)

vsmti.hr/web

StudomatIspis
  • KLASA: 406-01/17-01/06
  • Urbroj: 2189-74-17-01
  • U Virovitici, 03. svibnja 2017.

           

  • Predmet: Nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
  • Pravni temelj: čl. 15. Zakona o javnoj nabavi-ZJN 2016.
  • POZIV
  •  na sudjelovanje u savjetovanju
  • sa zainteresiranom javnošću

Dana 1. siječnja 2017. godine stupio je na snagu novi Zakon o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16.) kojim se utvrđuju pravila o postupku javne nabave koji provodi javni ili sektorski naručitelj ili drugi subjekt u slučajevima određenim ovim Zakonom, radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga, okvirnog sporazuma te provedbe projektnog natječaja.

U članku 12. stavku 1. točki 1. ZJN 2016. propisano je kako se odredbe Zakona ne primjenjuju za nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn (bez PDDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kn (bez PDV-a), a takva nabava se naziva jednostavnom nabavom. Zakonodavac je propisao kako će naručitelj svojim općim aktom, a uzimajući u obzir načela javne nabave urediti pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave, te kako je naručitelj obvezan ovaj opći akt kao i sve njegove kasnije promjene objaviti na internetskim stranicama.

Prijedlog Pravilnika predstavlja opći akt kojim proračunski korisnik kao javni naručitelj opisuje pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave koje će provoditi.

Prijedlogom Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave uzimaju se u obzir načela javne nabave i mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije kojima se jamči transparentan, odgovoran, ujednačen i učinkovit postupak provođenja jednostavne nabave s ciljem ekonomičnog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava.

Cilj koji se želi postići savjetovanjem sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje građana i zainteresirane javnosti o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave koje provodi Visoka škola Virovitica. Naposljetku, cilj je prikupljanje mišljenja i prijedloga građana i zainteresirane javnosti koji se odnose na pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave kako bi  predloženi opći akt bio što kvalitetnije izrađen.

Postupak savjetovanja provest će se u razdoblju od 03.05.2017. -03.06.2017.

Nakon provedenog savjetovanja s javnošću, izrade izvješća o savjetovanju s javnošću te prihvaćanja ili odbijanja prijedloga i mišljenja, nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave uputit će se na donošenje Upravnom vijeću Visoke škole Virovitica.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave će nakon donošenja biti objavljen na internetskim stranicama Visoke škole Virovitica.

Pozivamo Vas na sudjelovanje u postupku savjetovanja, za koje Vam je na raspolaganju utvrđeni Nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave i Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

 
You are here: