Croatian(HR)English (United Kingdom)

vsmti.hr/web

StudomatNatječaji

Ispis
 • KLASA: 112-01/17-01/17
 • URBROJ: 2189-74-17-01
 • Virovitica, 31. listopada 2017.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA

 • a) izbor i zaposlenje jednog izvršitelja/ice, radi unapređenja, u nastavno zvanje višeg predavača i na odgovarajuće radno mjesto višeg predavača iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje matematika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 • b) izbor jednog izvršitelja/ice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnika
 • c) izbor jednog izvršitelja/ice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje računarstvo
 • d)zaposlenje jednog izvršitelja/ice na radno mjesto namještenika III. vrste (domar) Centra za studentski standard Visoke škole Virovitica, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz obvezni probni rok od 6 mjeseci

Pristupnici na Javni natječaj pod a) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15.), Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (Narodne novine, broj: 20/12., 85/13., 4/15), te priložiti bibliografiju i podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (u pisanom i elektroničkom obliku na CD-u).

Pristupnici na Javni natječaj pod b) i c) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Statutom Visoke škole Virovitica (KLASA: 012-03/15-01/01, URBROJ: 2189-74-15-03 od 09. srpnja 2015.) te priložiti dokaze o istom.

Pristupnici na Javni natječaj pod d) moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • - srednja stručna sprema
 • - najmanje tri godine radnog staža

Uz prijavu na Javni natječaj, svi pristupnici trebaju priložiti životopis, uvjerenje o radnom stažu u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika, diplomu (svjedodžbu) u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika, dokaz o poznavanju C2 razine hrvatskog jezika za osobe koje nisu državljani Republike Hrvatske.

Visoka škola Virovitica zadržava pravo provođenja testiranja kandidata i intervjua, o čemu će kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova na Javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta Javnog natječaja, uz obveznu naznaku na koju točku Javnog natječaja se prijava odnosi, podnose se Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Ulica Matije Gupca 78,  33 000 Virovitica, s naznakom „za Javni natječaj“.

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na mrežnoj stranici Visoke škole Virovitica, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora - samo za točke a), b) i c).

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama za točke a), b) i c), te 15 dana za točku d).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici


 • KLASA: 112-01/17-01/14
 • URBROJ: 2189-74-17-02
 • Virovitica, 31. listopada 2017.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici objavljuje

PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG NATJEČAJA

Poništavaju se sljedeće točke Javnog natječaja:

 • - za izbor jednog izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnika (KLASA: 112-01/17-01/06, URBROJ: 2189-74-17-05), točka d), Narodne novine, broj: 52/17
 • - za izbor jednog izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje računarstvo (KLASA: 112-01/17-01/06, URBROJ: 2189-74-17-05), točka c), Narodne novine, broj: 52/17
 • - za izbor jednog izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje računarstvo (KLASA: 112-01/16-01/08, URBROJ: 2189-74-16-11), točka f), Narodne novine, broj: 122/16
 • - za izbor jednog izvršitelja u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija (KLASA: 112-01/16-01/08, URBROJ: 2189-74-16-11), točka h), Narodne novine, broj: 122/16

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici


 • KLASA: 112-01/17-01/12
 • URBROJ: 2189-74-17-04
 • Virovitica, 03. kolovoza 2017.
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici objavljuje
JAVNI NATJEČAJ ZA

a) izbor i zaposlenje jednog izvršitelja/ice u nastavno zvanje višeg predavača i na odgovarajuće radno mjesto višeg predavača iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

b) izbor i zaposlenje jednog izvršitelja/ice u nastavno zvanje predavača / višeg predavača i na odgovarajuće radno mjesto predavača / višeg predavača iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija, na određeno vrijeme do povratka odsutne zaposlenice, u punom radnom vremenu

c) zaposlenje jednog izvršitelja/ice na radno mjesto voditelja Centra za studentski standard Visoke škole Virovitica (položaj I. vrste, voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz obvezni probni rok od 6 mjeseci

Pristupnici na Javni natječaj pod a) i b) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15.), Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (Narodne novine, broj: 20/12., 85/13., 4/15), te priložiti bibliografiju i podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (u pisanom i elektroničkom obliku na CD-u).

Pristupnici na Javni natječaj pod c) moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • -  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u području društvenih znanosti ili VSS stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

 • - najmanje 3 godine radnog iskustva

 • - poznavanje rada na računalu

Uz prijavu na Javni natječaj, svi pristupnici trebaju priložiti životopis, uvjerenje o radnom stažu u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika, diplomu u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika, dokaz o poznavanju C2 razine hrvatskog jezika za osobe koje nisu državljani Republike Hrvatske.
Visoka škola Virovitica zadržava pravo provođenja testiranja kandidata i intervjua, o čemu će kandidati biti pravovremeno obaviješteni.
Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova na Javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta Javnog natječaja, uz obveznu naznaku na koju točku Javnog natječaja se prijava odnosi, podnose se Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Ulica Matije Gupca 78,  33 000 Virovitica, s naznakom „za Javni natječaj“.
Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na mrežnoj stranici Visoke škole Virovitica, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora - samo za točku a) i b).

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama za točku a) i b), te 15 dana za točku c).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

 • KLASA: 112-01/17-01/06
 • URBROJ: 2189-74-17-05
 • Virovitica, 18. svibnja 2017.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA

a) izbor i zaposlenje jednog izvršitelja, radi unapređenja, u nastavno zvanje višeg predavača i na odgovarajuće radno mjesto višeg predavača iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

b) izbor jednog izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje fizika

c) izbor jednog izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje računarstvo

d) izbor jednog izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnika

Pristupnici ja Javni natječaj pod a) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15.), Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (Narodne novine, broj: 20/12., 85/13., 4/15), te priložiti bibliografiju i podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (u pisanom i elektroničkom obliku na CD-u).

Pristupnici na Javni natječaj pod b), c) i d) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Statutom Visoke škole Virovitica (KLASA: 012-03/15-01/01, URBROJ: 2189-74-15-03 od 09. srpnja 2015.) te priložiti dokaze o istom.

Uz prijavu na Javni natječaj, svi pristupnici trebaju priložiti životopis, uvjerenje o radnom stažu u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika, diplomu u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika, dokaz o poznavanju C2 razine hrvatskog jezika za osobe koje nisu državljani Republike Hrvatske.

Visoka škola Virovitica zadržava pravo provođenja testiranja kandidata i intervjua, o čemu će kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova na Javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta Javnog natječaja, uz obveznu naznaku na koju točku Javnog natječaja se prijava odnosi, podnose se Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Ulica Matije Gupca 78,  33 000 Virovitica, s naznakom „za Javni natječaj“.

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na mrežnoj stranici Visoke škole Virovitica, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici


 • KLASA: 604-01/17-01/02
 • URBROJ: 2189-74-17-03
 • Virovitica, 30. ožujka 2017.

Na temelju Odluke Stručnog vijeća Visoke škole Virovitica (KLASA: 604-01/17-01/02, URBROJ: 2189-74-17-01 od 30. ožujka 2017. godine), a u svezi članka 3. st. 1 c) Ugovora o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici u akademskim godinama 2015./2016.,2016./2017. i 2017./2018. (KLASA: 602-04/15-01/27, Urbroj: 2189-74-15-09 od 26. studenoga 2015.) Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici raspisuje

 • JAVNI NATJEČAJ
 • za dodjelu stipendija studentima Visoke škole Virovitica
 • za akademsku godinu 2016./2017.

KATEGORIJE STIPENDIJA

Visoka škola Virovitica stipendije dodjeljuje u sljedećim kategorijama:

I. Stipendije izvrsnim studentima - 3 stipendije

II. Stipendije studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa - 3 stipendije

UVJETI ZA DODJELJIVANJE STIPENDIJA

I. Za dodjelu stipendija izvrsnim studentima mogu se natjecati hrvatski državljani redoviti studenti Visoke škole Virovitica uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:

 • 1.) da su upisali drugu ili treću godinu preddiplomskog stručnog studija Menadžmenta ili  Poduzetništva ili da su upisali drugu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta u statusu redovitog studenta,
 • 2.) da nisu studenti završne godine studija (apsolventi),
 • 3.) da nemaju upisano mirovanje studentskih obveza u akademskoj godini 2016./2017.,
 • 4.) da tijekom studiranja na Visokoj školi Virovitica nemaju zaostajanja na studiju odnosno da nisu ponavljali godinu studija.
 • 5.) da nisu korisnici drugih stipendija,
 • 6.) da im prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom studija do predaje zahtjeva iznosi minimalno 3,500.

II. Za dodjelu stipendija studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusamogu se natjecati hrvatski državljani redoviti studenti Visoke škole Virovitica uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:

 • 1.) da su upisani na preddiplomski stručni studij Menadžmenta, Poduzetništva ili Računarstva ili da su upisani na specijalistički diplomski stručni studij Menadžmenta u statusu redovitog studenta,
 • 2.) da nemaju upisano mirovanje studentskih obveza u akademskoj godini 2016./2017.,
 • 3.) da nisu korisnici drugih stipendija,
 • 4.) da mogu dokazati pripadnost kategoriji slabijeg socijalno-ekonomskog statusa.

PODNOŠENJE PRIJAVA

I. Za dodjelu stipendija za izvrsne studente:

 • 1. prijavni obrazac (obrazac na www.vsmti.hr)
 • 2. presliku indeksa
 • 3. izjavu da student nije korisnik druge stipendije (obrazac na www.vsmti.hr)
 • 4. presliku objavljenog/ih rada/ova (znanstveni ili stručni), dokaz o uspjehu na natjecanjima, dokaz o radu na projektima, sudjelovanje u radu studentskog zbora ili sportske udruge (ukoliko ostvaruje)

II. Za dodjelu stipendija studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa:

 • 1. prijavni obrazac (obrazac na www.vsmti.hr)
 • 2. presliku indeksa
 • 3. izjavu da student nije korisnik druge stipendije (obrazac na www.vsmti.hr)
 • 4. izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (obrazac na www.vsmti.hr)
 • 5. dokaz pripadnosti kategoriji slabijeg socijalno-ekonomskog statusa:
 • - potvrdu nadležne porezne uprave o visini ukupno ostvarenih prihoda u 2016. za sve članove zajedničkog kućanstva, odnosno potvrde o visini ukupno isplaćene mirovine za 2016. nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje za članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine,
 • -  potvrdu Centra za socijalnu skrb da je obitelj studenta korisnik isključivo prava na zajamčenu minimalnu naknadu,
 • - preslika rodnog lista djeteta (za studenta roditelja),
 • - preslika smrtnog lista roditelja odnosno rodnog lista studenta ili potvrda nadležnog tijela o nestaloj osobi (za studenta bez jednog ili oba roditelja),
 • - potvrda o nezaposlenosti nadležne ustanove za zapošljavanje za jednog ili oba roditelja (za studenta čija su jedan ili oba roditelja nezaposlena u trenutku podnošenja prijave na natječaj),
 • - potvrda nadležnog tijela (za studenta koji ima brata ili sestru s teškoćama u razvoju),
 • - preslika osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu (za studenta koji studira izvan mjesta prebivališta),
 • - potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da je student korisnik stalne pomoći za uzdržavanje sukladno zakonu koji regulira socijalnu skrb,
 • - preslika rješenja nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje (za studenta s jednim ili oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100%),
 • - preslika rodnog lista brata ili sestre (za studenta koji ima brata ili sestru predškolske dobi), odnosno potvrdu osnovne škole, srednje škole odnosno visokog učilišta za brata ili sestru (za studenta  koji ima brata ili sestru u sustavu redovitoga osnovnoškolskog, srednjoškolskog ili visokog obrazovanja).

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objave ovog Javnog natječaja, odnosno zaključno s 18. travnja 2017. osobno u Studentskoj referadi.

Nepotpuni i neuredno popunjeni prijavni obrasci kao i nepotpuna dokumentacija te prijave koje ne budu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati.

NAČIN BODOVANJA I IZRADA RANG-LISTE

I. Rang-lista za dodjelu stipendija izvrsnim studentima se određuje izračunom kojim se ocjena svakog kolegija množi s pripadajućom vrijednosti ECTS boda tog kolegija, te se ukupan zbroj umnožaka podijeli sa zbrojem ukupno stečenih ECTS bodova postignutim na studiju.

Pri vrednovanju prednost će imati studenti koji imaju i druga postignuća tijekom studija kao što su objavljeni radovi (znanstveni ili stručni), rad na projektima, sudjelovanje u radu studentskog zbora ili športske udruge i slično.

Prednost prema navedenim kriterijima će se ostvariti samo u slučaju da se dva ili više studenta s jednakim brojem bodova nalaze na posljednjem mjestu rang-liste.

II. Rang-lista za dodjelu stipendija u kategoriji slabijeg socijalno-ekonomskog statusa se određuje na način kako slijedi:

 • - za studenta koji mjesečno po članu kućanstva ima 500,00 kuna ili manje prihoda priznaje se 800 bodova, od 500,01 do 1.000,00 kuna priznaje se 600 bodova, od 1.000,01 do 1.500,00 kuna priznaje se 400 bodova, od 1.500,01 do 1.995,60 kuna, priznaje se 200 bodova
 • - za studenta čija je obitelj korisnik isključivo zajamčene minimalne naknade priznaje se 200 bodova
 • - Za studenta koji je roditelj priznaje se po 300 bodova za svako dijete,
 • - Za studenta kojem je jedan roditelj umro, nestao ili nepoznat priznaje se 300 bodova, a za studenta čija su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata priznaje se 600 bodova,
 • - Za studenta čija su oba roditelja nezaposlena u trenutku podnošenja prijave na natječaj priznaje se 300 bodova, a za jednoga nezaposlenog roditelja priznaje se 150 bodova,
 • - Za studenta koji ima brata ili sestru s teškoćama u razvoju zbog kojih nisu obuhvaćeni sustavom redovitog obrazovanja sukladno zakonu koji regulira socijalnu skrb priznaje se po 200 bodova za svakog brata ili sestru,
 • - Za studenta koji studira izvan mjesta prebivališta priznaje se 200 bodova,                      
 • - Za studenta koji je korisnik stalne pomoći za uzdržavanje sukladno zakonu koji regulira socijalnu skrb priznaje se 200 bodova,
 • - Za studente koji imaju oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% priznaje se 300 bodova, a za jednog roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% priznaje se 150 bodova,
 • - Za studenta kojem su brat ili sestra predškolske dobi ili u sustavu redovitoga osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja-priznaje se po 150 bodova za svakog brata ili sestru.

Pri vrednovanju prednost će imati student koji ima niži prihod po članu kućanstva.

Prednost prema navedenom kriteriju će se ostvariti samo u slučaju da se dva ili više studenta s jednakim brojem bodova nalaze na posljednjem mjestu rang-liste.

IZNOS STIPENDIJA

Godišnji iznos jedne stipendije je 5.000,00 kn.

Stipendija se isplaćuje u mjesečnim obrocima po 500,00 kn kroz desetomjesečno razdoblje.

ODLUKA O DODJELI STIPENDIJA

Odluku o dodjeli stipendija Visoka škola Virovitica će donijeti najkasnije 8 dana od dana zaključenja Natječaja. Ista će se objaviti na Internet stranici Visoke škole Virovitica www.vsmti.hr.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Prijavom na natječaj studenti su suglasni da Visoka škola Virovitica kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12).

  VISOKA ŠKOLA VIROVITICA


 • KLASA: 112-01/17-01/05
 • URBROJ: 2189-74-17-05
 • Virovitica, 22. veljače 2017.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA

 • a) izbor i zaposlenje jednog izvršitelja, radi unapređenja, u nastavno zvanje višeg predavača i na odgovarajuće radno mjesto višeg predavača iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

 • b) izbor i zaposlenje jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje računarstvo, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

 • c)  izbor i zaposlenje jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

Pristupnici ja Javni natječaj pod a) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15.), Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (Narodne novine, broj: 20/12., 85/13., 4/15), te priložiti bibliografiju i podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (u pisanom i elektroničkom obliku na CD-u).

Pristupnici na Javni natječaj pod b) i c) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Statutom Visoke škole Virovitica (KLASA: 012-03/15-01/01, URBROJ: 2189-74-15-03 od 09. srpnja 2015.) te priložiti dokaze o istom.

Uz prijavu na Javni natječaj, svi pristupnici trebaju priložiti životopis, uvjerenje o radnom stažu u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika, diplomu u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika, dokaz o poznavanju C2 razine hrvatskog jezika za osobe koje nisu državljani Republike Hrvatske.

Visoka škola Virovitica zadržava pravo provođenja testiranja kandidata i intervjua, o čemu će kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova na Javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta Javnog natječaja, uz obveznu naznaku na koju točku Javnog natječaja se prijava odnosi, podnose se Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Ulica Matije Gupca 78,  33 000 Virovitica, s naznakom „za Javni natječaj“.

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na mrežnoj stranici Visoke škole Virovitica, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici


 • KLASA: 112-07/17-01/02
 • URBROJ: 2189-74-17-01
 • Virovitica, 16. siječnja 2017.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj: 57/12, 120/12) objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu (8 sati dnevno):

1 izvršitelj/ica, za osposobljavanje za radno mjesto stručnog suradnika za informatičke poslove

 • - potrebna stručna sprema: magistar/ra ing. elektrotehnike

Uvjete za prijavu na ovaj Javni poziv ostvaruju nezaposlene osobe koje se vode u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana i koje nemaju više od 1 godine evidentiranog staža u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

Kandidati/kinje su dužni uz prijavu dostaviti sljedeće dokumente koji ne moraju biti originali niti ovjerene preslike:

 • a) Životopis (vlastoručno potpisan)
 • b) Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • c) Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 • d) Dokaz o prosjeku ocjena na studiju
 • e) Uvjerenje o radnom stažu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Kandidati/kinje su dužni na zahtjev Visoke škole Virovitica predočiti originale dokumenata koje dostavljaju uz prijavu.

Visoka škola Virovitica zadržava pravo održavanja provjere znanja i intervjua o čemu će kandidati/kinje biti pravovremeno obaviješteni.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Stručno osposobljavanje za rad obavlja se na temelju sklopljenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama između odabranog kandidata/kinje i Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, ali tek nakon dobivenog odobrenja za stručno osposobljavanje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Osobe na stručnom osposobljavanju imaju pravo na novčanu potporu i naknadu troškova prijevoza koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od petnaest (15) dana od dana objave ovog javnog poziva na adresu:

 • Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici,
 • Ulica Matije Gupca 78, 33 000 Virovitica,
 • s naznakom: „za stručno osposobljavanje“

Javni poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti na telefon 033/492-253.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici


 • KLASA: 112-01/16-01/08
 • URBROJ: 2189-74-16-11
 • Virovitica, 23. prosinca 2016.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici objavljuje

I. JAVNI NATJEČAJ ZA

 • a) izbor i zaposlenje jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija, na određeno, puno radno vrijeme

 • b) izbor i zaposlenje jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filologija, na određeno, puno radno vrijeme

 • c) izbor i zaposlenje jednog izvršitelja na suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje računarstvo, na određeno vrijeme na pola radnog vremena u odnosu na puno radno vrijeme

 • d) izbor jednog izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filologija

 • e) izbor jednog izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija

 • f) izbor jednog izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje računarstvoežHe

 • g) izbor dva izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja biotehničkih znanost, polje poljoprivreda (agronomija)

 • h) izbor jednog izvršitelja u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija

 • i) izbor dva izvršitelja u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja biotehničkih znanost, polje poljoprivreda (agronomija)

 • j) izbor jednog izvršitelja u naslovno nastavno zvanje profesora visoke škole u trajnom zvanju iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje pedagogija

 • k) zaposlenje jednog izvršitelja na radno mjesto stručnog suradnika za informatičke poslove (sistem inženjera), na određeno vrijeme na pola radnog vremena u odnosu na puno radno vrijeme

Pristupnici na Javni natječaj pod a) do g) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Statutom Visoke škole Virovitica (KLASA: 012-03/15-01/01, URBROJ: 2189-74-15-03 od 09. srpnja 2015.) te priložiti dokaze o istom.

Pristupnici ja Javni natječaj pod h) do j) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15.), Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (Narodne novine, broj: 20/12., 85/13.), te priložiti bibliografiju i podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (u pisanom i elektroničkom obliku na CD-u).

Pristupnici na Javni natječaj pod k) moraju ispunjavati sljedeće uvjete:  

 • - VSS informatičkog smjera ili prvostupnik ekonomije za informatički menadžment,
 • - najmanje 1 godina radnog iskustva na srodnim poslovima
 • - poznavanje engleskog jezika     

Uz prijavu na Javni natječaj, svi pristupnici trebaju priložiti životopis, uvjerenje o radnom stažu u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika, diplomu u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika, dokaz o poznavanju C2 razine hrvatskog jezika za osobe koje nisu državljani Republike Hrvatske.

Visoka škola Virovitica zadržava pravo provođenja testiranja kandidata i intervjua, o čemu će kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova na Javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta Javnog natječaja uz obveznu naznaku na koju točku Javnog natječaja se prijava odnosi, podnose se Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Ulica Matije Gupca 78,  33 000 Virovitica, s naznakom „za Javni natječaj“.

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na internetskoj stranici Visoke škole Virovitica, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

II. PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG NATJEČAJA

Poništavaju se sljedeće točke Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj: 69 od 27. srpnja 2016. godine (KLASA: 112-01/16-01/02, URBROJ: 2189-74-16-02 od 13. srrpnja 2016. godine) koje glase:

 • d) izbor dva izvršitelja u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filologija

 • f) izbor jednog izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filologija

 • i) izbor jednog izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnika

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici


Na temelju članka 5. Pravilnika o financiranju Studenskog zbora i studenskih programa Visoke škole Virovitica (KLASA: 602-04/14-01/80, URBROJ: 2189-74-14-02 od 28. svibnja 2014.) Studentski zbor Visoke škole Virovitica na sjednici održanoj 23. studenog 2016. raspisuje

 • JAVNI NATJEČAJ
 • za financiranje programa studenata i studentskih organizacija
 • Visoke škole Virovitica za 2016. godinu

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi studenti Visoke škole Virovitica (pojedinci ili grupe studenata) i studentske organizacije (udruge) s djelovanjem unutar Visoke škole Virovitica. Na natječaj se ne može javiti Studentski zbor niti članovi Studentskog zbora Visoke škole Virovitica te članovi Povjerenstva za provedbu javnog natječaja.

Natječajem će se financirati organizacija i sudjelovanje na studentskim susretima, organizacija sportskih, kulturnih i drugih manifestacija, poboljšanje studentskog standarda te ostali programi i aktivnosti od interesa za studente i studentske organizacije Visoke škole Virovitica.

Prijava na javni natječaj mora sadržavati:

 • a) Opis programa, rok za izvođenje programa ili  razdoblje u kojem će se program izvoditi
 • b) Razrađen financijski plan programa
 • c) Potvrdu da je nositelj programa upisan u tekuću akademsku godinu
 • d) Životopis studenta ukoliko kao pojedinac prijavljuje program
 • e) Rješenje o registraciji udruge ukoliko udruga prijavljuje program

Iznos koji se može ostvariti temeljem ovog javnog natječaja iznosi 737,50 kn.

Sve prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se u pisanom obliku u zatvorenim omotnicama u Visoku školu Virovitica, Ulica Matije Gupca 78, ured broj: 2-04 (administrativna tjenica dekanice) svakim radnim danom od 7 – 15 sati.

Rok za prijave iznosi 7 dana od dana objave Javnog natječaja na web stranici Visoke škole Virovitica. Prijave koje pristignu nakon proteka roka te koje nemaju potpunu dokumentaciju neće se razmatrati.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrditi će prijedlog raspodjele financijskih sredstava u roku od 15 dana od dana zaključenja javnog natječaja, a odluku o raspodjeli financijskih sredstava donosi Upravno vijeće Visoke škole Virovitica.

 • KLASA: 402-08/16-01/03
 • URBROJ: 2189-74-16-04
 • Virovitica, 23. studeni 2016.
 • Predsjednica Studentskog zbora
 • Iva Ribić

 • KLASA: 112-01/16-01/07
 • URBROJ: 2189-74-16-02
 • Virovitica, 11. studeni 2016.

Na temelju članka 68. stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15), članka 41. stavak 10., a u svezi s člankom 37. i 38. Statuta Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici (KLASA: 012-03/15-01/01, URBROJ: 2189-74-15-03 od 09. srpnja 2015.) te Odluke Upravnog vijeća Visoke škole Virovitica o raspisivanju Javnog natječaja za izbor dekana Visoke škole Virovitica (KLASA: 112-01/16-01/07, URBROJ: 2189-74-16-01 od 11. studenog 2016.), Visoka škola  za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici objavljuje

 • JAVNI NATJEČAJ
 • za izbor dekana Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici
 • I. Za dekana Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici može biti izabrana osoba u znanstveno-nastavnom zvanju ili u nastavnom zvanju profesora visoke škole ili višeg predavača.

 • II. Pravo na prijavu imaju svi državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije za koje ne postoji privremena zapreka za zapošljavanje.

 • III. Mandat dekana traje do kraja četvrte akademske godine od godine u kojoj je izabran.

 • IV. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave ovog Javnog natječaja u Narodnim novinama, a kandidati se obavještavaju o izboru u roku koji ne može biti dulji od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 • V.    Pristupnici na Javni natječaj, uz prijavu, obvezno prilažu sljedeću dokumentaciju:
 • - životopis,
 • - dokaz o državljanstvu država članica Europske unije,
 • - dokaz o nekažnjavanju,
 • - odluku o izboru u odgovarajuće znanstveno-nastavno, odnosno nastavno zvanje profesora visoke škole ili višeg predavača,
 • - program rada za mandatno razdoblje,
 • - pisanu suglasnost za objavu imena i prezimena, programa rada kao i poziva za predstavljanje programa rada na internetskim stranicama Visoke škole Virovitica,
 • - dokaz o poznavanju C2 razine hrvatskog jezika za osobe koje nisu državljani Republike Hrvatske.
 • Javne isprave država članica Europske unije koje svojom svrhom odgovaraju hrvatskim ispravama, smatraju se jednakovrijednim hrvatskim ispravama. Dokumentacija se dostavlja u pisanom i elektroničkom obliku na CD-u (PDF) na hrvatskom jeziku, prijevodi dokumenata moraju biti ovjereni od strane ovlaštene osobe.
 • VI.  Na Javni natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 • VII. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Javni natječaj.

 • VIII. Prijave s natječajnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Ulica Matije Gupca  78, 33 000 Virovitica, s naznakom: „Javni natječaj za izbor dekana “.
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

 • KLASA: 112-07/16-01/09
 • URBROJ: 2189-74-16-01
 • Virovitica, 11. listopada 2016.
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj: 57/12, 120/12) objavljuje
JAVNI POZIV
za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu (8 sati dnevno):
 • a) 1 izvršitelj/ica, za osposobljavanje za radno mjesto tajnika visoke škole
 • - potrebna stručna sprema: magistar/ra prava
 • b) 1 izvršitelj/ica, za osposobljavanje za radno mjesto voditelja računovodstva
 • - potrebna stručna sprema: magistar/ra ekonomije
 • c) 2 izvršitelja/ica, za osposobljavanje za radno mjesto voditelja studentske referade
 • - potrebna stručna sprema: prvostupnik/ca ekonomije / prvostupnik/ca javne uprave
Uvjete za prijavu na ovaj Javni poziv ostvaruju nezaposlene osobe koje se vode u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana i koje nemaju više od 1 godine evidentiranog staža u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.
Kandidati/kinje su dužni uz prijavu dostaviti sljedeće dokumente koji ne moraju biti originali niti ovjerene preslike:
 • a) Životopis (vlastoručno potpisan)
 • b) Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • c) Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 • d) Dokaz o prosjeku ocjena na studiju
 • e) Uvjerenje o radnom stažu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Kandidati/kinje su dužni na zahtjev Visoke škole Virovitica predočiti originale dokumenata koje dostavljaju uz prijavu.
Visoka škola Virovitica zadržava pravo održavanja provjere znanja i intervjua o čemu će kandidati/kinje biti pravovremeno obaviješteni.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Stručno osposobljavanje za rad obavlja se na temelju sklopljenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama između odabranog kandidata/kinje i Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, ali tek nakon dobivenog odobrenja za stručno osposobljavanje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Osobe na stručnom osposobljavanju imaju pravo na novčanu potporu i naknadu troškova prijevoza koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.
Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od petnaest (15) dana od dana objave ovog javnog poziva na adresu:
 • Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici,
 • Ulica Matije Gupca 78, 33 000 Virovitica,
 • s naznakom: „za stručno osposobljavanje“
Javni poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.
Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti na telefon 033/492-253.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici


 • KLASA: 112-01/16-01/02
 • URBROJ: 2189-74-16-02
 • Virovitica, 13. srpnja 2016.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za

 • a) zaposlenje jednog izvršitelja na određeno, puno radno vrijeme u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje matematika
 • b) zaposlenje jednog izvršitelja na određeno, puno radno vrijeme u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje računarstvo
 • c) izbor i zaposlenje radi unapređenja na neodređeno, puno radno vrijeme u nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto predavača iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija
 • d) izbor dva izvršitelja u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filologija
 • e) izbor jednog izvršitelja u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti
 • f) izbor jednog izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filologija
 • g) izbor jednog izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija
 • h) izbor jednog izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje računarstvo
 • i) izbor jednog izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnika

- Pristupnici na Javni natječaj pod a) i b) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Statutom Visoke škole Virovitica (KLASA: 012-03/15-01/01, URBROJ: 2189-74-15-03 od 09. srpnja 2015.) i priložiti važeću odluku o izboru u zvanje asistenta pod a) za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, pod b) za znanstveno područje područja tehničkih znanosti, polje računarstvo.

- Pristupnici na Javni natječaj pod c), d) i e) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15.), Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (Narodne novine, broj: 20/12., 85/13.), te priložiti bibliografiju i podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (u pisanom i elektroničkom obliku na CD-u).

- Pristupnici na Javni natječaj pod f), g), h) i i) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Statutom Visoke škole Virovitica (KLASA: 012-03/15-01/01, URBROJ: 2189-74-15-03 od 09. srpnja 2015.).

- Svi pristupnici, uz prijavu na Javni natječaj, trebaju priložiti potpisani životopis, uvjerenje o radnom stažu, diplomu u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika, dokaz o poznavanju C2 razine hrvatskog jezika za osobe koje nisu državljani Republike Hrvatske.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova na Javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta Javnog natječaja uz obveznu naznaku na koju točku Javnog natječaja se prijava odnosi, podnose se Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Ulica Matije Gupca 78,  33 000 Virovitica, s naznakom „za Javni natječaj“.

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na internetskoj stranici Visoke škole Virovitica, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici


 • KLASA: 112-07/16-01/07
 • URBROJ: 2189-74-16-01
 • Virovitica, 03. svibnja 2016.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj: 57/12, 120/12) objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu (8 sati dnevno):

a) 1 izvršitelj/ica, za osposobljavanje za radno mjesto tajnika visoke škole

 • - potrebna stručna sprema: magistar/ra prava

b) 1 izvršitelj/ica, za osposobljavanje za radno mjesto voditelja računovodstva

 • - potrebna stručna sprema: magistar/ra ekonomije

c) 1 izvršitelj/ica, za osposobljavanje za radno mjesto stručnog suradnika za informatičke poslove

 • - potrebna stručna sprema: magistar/ra ing. elektrotehnike

d) 1 izvršitelj/ica, za osposobljavanje za radno mjesto voditelja studentske referade

 • - potrebna stručna sprema: prvostupnik/ca ekonomije

Uvjete za prijavu na ovaj Javni poziv ostvaruju nezaposlene osobe koje se vode u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana i koje nemaju više od 1 godine evidentiranog staža u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

Kandidati/kinje su dužni uz prijavu dostaviti sljedeće dokumente koji ne moraju biti originali niti ovjerene preslike:

 • a) Životopis (vlastoručno potpisan)
 • b) Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • c) Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 • d) Dokaz o prosjeku ocjena na studiju
 • e) Uvjerenje o radnom stažu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • f) Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Kandidati/kinje su dužni na zahtjev Visoke škole Virovitica predočiti originale dokumenata koje dostavljaju uz prijavu.

Visoka škola Virovitica zadržava pravo održavanja provjere znanja i intervjua o čemu će kandidati/kinje biti pravovremeno obaviješteni.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Stručno osposobljavanje za rad obavlja se na temelju sklopljenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama između odabranog kandidata/kinje i Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, ali tek nakon dobivenog odobrenja za stručno osposobljavanje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Osobe na stručnom osposobljavanju imaju pravo na novčanu potporu i naknadu troškova prijevoza koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od petnaest (15) dana od dana objave ovog javnog poziva na adresu:

 • Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici,
 • Ulica Matije Gupca 78, 33 000 Virovitica,
 • s naznakom: „za stručno osposobljavanje“

Javni poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti na telefon 033/492-253.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici


 • KLASA: 112-07/16-01/04
 • URBROJ: 2189-74-16-01
 • Virovitica, 24. veljače 2016.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj: 57/12, 120/12) objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu (8 sati dnevno):

 • a) 1 izvršitelj/ica, za osposobljavanje za radno mjesto tajnika visoke škole
 • - potrebna stručna sprema: magistar/ra prava

 • b) 1 izvršitelj/ica, za osposobljavanje za radno mjesto voditelja studentske referade
 • - potrebna stručna sprema: prvostupnik/ca javne uprave

 • c) 1 izvršitelj/ica, za osposobljavanje za radno mjesto voditelja računovodstva
 • - potrebna stručna sprema: magistar/ra ekonomije

Uvjete za prijavu na ovaj Javni poziv ostvaruju nezaposlene osobe koje se vode u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana i koje nemaju više od 1 godine evidentiranog staža u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

Kandidati/kinje su dužni uz prijavu dostaviti sljedeće dokumente koji ne moraju biti originali niti ovjerene preslike:

 • a) Životopis (vlastoručno potpisan)
 • b) Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • c) Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 • d) Dokaz o prosjeku ocjena na studiju
 • e) Uvjerenje o radnom stažu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • f) Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Kandidati/kinje su dužni na zahtjev Visoke škole predočiti originale dokumenata koje dostavljaju uz prijavu.

U slučaju većeg broja kandidata/kinja koje ispunjavaju uvjete provest će se provjera znanja i intervju o čemu će kandidati/kinje biti pravovremeno obaviješteni.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Stručno osposobljavanje za rad obavlja se na temelju sklopljenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama između odabranog kandidata/kinje i Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, ali tek nakon dobivenog odobrenja za stručno osposobljavanje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Osobe na stručnom osposobljavanju imaju pravo na novčanu potporu u iznosu od 2.400,00 kuna i naknadu troškova prijevoza koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od petnaest (15) dana od dana objave ovog javnog poziva na adresu:

 • Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici,
 • Ulica Matije Gupca 78, 33 000 Virovitica,
 • s naznakom: „za stručno osposobljavanje“

Javni poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti na telefon 033/492-253.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici


 • KLASA: 112-01/16-01/01
 • URBROJ: 2189-74-16-02
 • Virovitica, 20. siječnja 2016.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za

 • a) izbor i zaposlenje 2 izvršitelja radi unapređenja na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju viši predavač iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija, na neodređeno vrijeme na puno radno vrijeme
 • b) izbor 1 izvršitelja radi unapređenja u naslovno nastavno zvanje višeg predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija
 • c) izbor 2 izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo
 • d) izbor 2 izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija

Pristupnici na Javni natječaj pod a) i b) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15.), Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (Narodne novine, broj: 20/12., 85/13.), te priložiti bibliografiju i podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (u pisanom i elektroničkom obliku na CD-u).

Pristupnici na Javni natječaj pod c) i d) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Statutom Visoke škole Virovitica (KLASA: 012-03/15-01/01, URBROJ: 2189-74-15-03 od 09. srpnja 2015.).

Uz prijavu na Javni natječaj, svi pristupnici trebaju priložiti životopis, uvjerenje o radnom stažu u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika, diplomu u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika, dokaz o poznavanju C2 razine hrvatskog jezika za osobe koje nisu državljani Republike Hrvatske.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova na Javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta Javnog natječaja uz obveznu naznaku na koju točku Javnog natječaja se prijava odnosi, podnose se Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Ulica Matije Gupca 78,  33 000 Virovitica, s naznakom „za Javni natječaj“.

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na internetskoj stranici Visoke škole Virovitica, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici


 • KLASA: 112-07/16-01/01
 • URBROJ: 2189-74-16-01
 • Virovitica, 15. siječnja 2016.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj: 57/12, 120/12) objavljuje

 • JAVNI POZIV
 • za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu (8 sati dnevno):

a) 1 izvršitelj/ica, za osposobljavanje za radno mjesto tajnika visoke škole

 • - potrebna stručna sprema: magistar/ra prava

b) 1 izvršitelj/ica, za osposobljavanje za radno mjesto voditelja studentske referade

 • - potrebna stručna sprema: prvostupnik/ca javne uprave

c)1 izvršitelj/ica, za osposobljavanje za radno mjesto voditelja računovodstva

 • - potrebna stručna sprema: magistar/ra ekonomije

Uvjete za prijavu na ovaj Javni poziv ostvaruju nezaposlene osobe koje se vode u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana i koje nemaju više od 1 godine evidentiranog staža u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

Kandidati/kinje su dužni uz prijavu dostaviti sljedeće dokumente koji ne moraju biti originali niti ovjerene preslike:

 • a) Životopis (vlastoručno potpisan)
 • b) Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • c) Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 • d) Dokaz o prosjeku ocjena na studiju
 • e) Uvjerenje o radnom stažu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • f) Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Kandidati/kinje su dužni na zahtjev Visoke škole predočiti originale dokumenata koje dostavljaju uz prijavu.

U slučaju većeg broja kandidata/kinja koje ispunjavaju uvjete provest će se provjera znanja i intervju o čemu će kandidati/kinje biti pravovremeno obaviješteni.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Stručno osposobljavanje za rad obavlja se na temelju sklopljenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama između odabranog kandidata/kinje i Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, ali tek nakon dobivenog odobrenja za stručno osposobljavanje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Osobe na stručnom osposobljavanju imaju pravo na novčanu potporu u iznosu od 2.400,00 kuna i naknadu troškova prijevoza koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od osam (8) dana od dana objave ovog javnog poziva na adresu:

 • Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici,
 • Ulica Matije Gupca 78, 33 000 Virovitica,
 • s naznakom: „za stručno osposobljavanje“

Javni poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti na telefon 033/492-253.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici


 • KLASA: 112-07/15-01/14
 • URBROJ: 2189-74-15-01
 • Virovitica, 09. prosinca 2015.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj: 57/12, 120/12) objavljuje

 • JAVNI POZIV
 • za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu (8 sati dnevno):

 • a) 1 izvršitelj/ica, za osposobljavanje za radno mjesto tajnika visoke škole
 • - potrebna stručna sprema: magistar/ra prava
 • b) 1 izvršitelj/ica, za osposobljavanje za radno mjesto voditelja studentske referade
 • - potrebna stručna sprema: prvostupnik/ca javne uprave

Uvjete za prijavu na ovaj Javni poziv ostvaruju nezaposlene osobe koje se vode u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana i koje nemaju više od 1 godine evidentiranog staža u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

Kandidati/kinje su dužni uz prijavu dostaviti sljedeće dokumente koji ne moraju biti originali niti ovjerene preslike:

 • a) Životopis (vlastoručno potpisan)
 • b) Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • c) Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 • d) Dokaz o prosjeku ocjena na studiju
 • e) Uvjerenje o radnom stažu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • f) Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Kandidati/kinje su dužni na zahtjev Visoke škole predočiti originale dokumenata koje dostavljaju uz prijavu.

U slučaju većeg broja kandidata/kinja koje ispunjavaju uvjete provest će se provjera znanja i intervju o čemu će kandidati/kinje biti pravovremeno obaviješteni.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Stručno osposobljavanje za rad obavlja se na temelju sklopljenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama između odabranog kandidata/kinje i Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, ali tek nakon dobivenog odobrenja za stručno osposobljavanje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Osobe na stručnom osposobljavanju imaju pravo na novčanu potporu u iznosu od 2.400,00 kuna i naknadu troškova prijevoza koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od osam (8) dana od dana objave ovog javnog poziva na adresu:

 • Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici,
 • Ulica Matije Gupca 78, 33 000 Virovitica,
 • s naznakom: „za stručno osposobljavanje“

Javni poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti na telefon 033/492-253.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

 • KLASA: 112-01/15-01/05
 • URBROJ: 2189-74-15-03
 • Virovitica, 10. studeni 2015.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za zaposlenje jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju predavač iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija, na neodređeno vrijeme na puno radno vrijeme.

Pristupnici na Javni natječaj moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15), Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (Narodne novine, broj: 20/12., 85/13.), te Statutom Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici (KLASA: 012-03/15-01/01, URBROJ: 2189-74-15-03 od 09. srpnja 2015.).

Uz prijavu na Javni natječaj, pristupnici trebaju priložiti životopis, uvjerenje o radnom stažu, original ili ovjerenu presliku diplome, dokaz o poznavanju C2 razine hrvatskog jezika za osobe koje nisu državljani Republike Hrvatske, original ili ovjerenu presliku važeće odluke o izboru u nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova na Javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta Javnog natječaja podnose se Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Ulica Matije Gupca 78,  33 000 Virovitica, s naznakom „za Javni natječaj“.

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na internetskoj stranici Visoke škole Virovitica, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici


 • KLASA: 112-07/15-01/10
 • URBROJ: 2189-74-15-01
 • Virovitica, 11. rujna 2015.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj: 57/12, 120/12) objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu (8 sati dnevno):

a) 1 izvršitelj/ica, za osposobljavanje za radno mjesto tajnika visoke škole

 • - potrebna stručna sprema: magistar/ra prava

b) 1 izvršitelj/ica, za osposobljavanje za radno mjesto voditelja studentske referade

 • - potrebna stručna sprema: prvostupnik/ca javne uprave

Uvjete za prijavu na ovaj Javni poziv ostvaruju nezaposlene osobe koje se vode u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana i koje nemaju više od 1 godine evidentiranog staža u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

Kandidati/kinje su dužni uz prijavu dostaviti sljedeće dokumente koji ne moraju biti originali niti ovjerene preslike:

 • a) Životopis (vlastoručno potpisan)
 • b) Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • c) Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 • d) Dokaz o prosjeku ocjena na studiju
 • e) Uvjerenje o radnom stažu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • f)  Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Kandidati/kinje su dužni na zahtjev Visoke škole predočiti originale dokumenata koje dostavljaju uz prijavu.

U slučaju većeg broja kandidata/kinja koje ispunjavaju uvjete provest će se provjera znanja i intervju o čemu će kandidati/kinje biti pravovremeno obaviješteni.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Stručno osposobljavanje za rad obavlja se na temelju sklopljenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama između odabranog kandidata/kinje i Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, ali tek nakon dobivenog odobrenja za stručno osposobljavanje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Osobe na stručnom osposobljavanju imaju pravo na novčanu potporu u iznosu od 2.400,00 kuna i naknadu troškova prijevoza koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od osam (8) dana od dana objave ovog javnog poziva na adresu:

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Ulica Matije Gupca 78, 33 000 Virovitica, s naznakom: „za stručno osposobljavanje“

Javni poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti na telefon 033/492-253.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici • KLASA: 112-01/15-01/03
 • URBROJ: 2189-74-15-04
 • Virovitica, 16. srpnja 2015.
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici raspisuje
 • JAVNI NATJEČAJ
 • za

a) zaposlenje jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, na određeno vrijeme, na puno radno vrijeme

b) zaposlenje jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto asistenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, na određeno vrijeme, na puno radno vrijeme

Uz prijavu na Javni natječaj svi pristupnici trebaju priložiti potpisani životopis, uvjerenje o radnom stažu u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika, diplomu u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika, važeću odluku o izboru u zvanje asistenta ( pod a) za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, pod b) za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija ), dokaz o poznavanju C2 razine hrvatskog jezika za osobe koje nisu državljani Republike Hrvatske.

Pristupnici na Javni natječaj moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statutom Visoke škole Virovitica (KLASA: 012-03/13-01/01, URBROJ: 2189-74-13-03 od  27. veljače 2013.).

U slučaju prijave većeg broja kandidata koji ispunjavaju uvjete Javnog natječaja provest će se intervju i provjera znanja.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova na Javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta Javnog natječaja podnose se Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Ulica Matije Gupca 78,  33 000 Virovitica, s naznakom „za Javni natječaj“.
Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na internetskoj stranici Visoke škole Virovitica, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.


Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

 • KLASA: 112-01/15-01/02
 • URBROJ: 2189-74-15-14
 • Virovitica, 19. lipnja 2015.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici objavljuje

I. JAVNI NATJEČAJ za

 • a) zaposlenje jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju predavač iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na neodređeno vrijeme na pola radnog vremena u odnosu na puno radno vrijeme
 • b) izbor i zaposlenje jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju predavač iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, na neodređeno vrijeme na pola radnog vremena u odnosu na puno radno vrijeme
 • c) izbor i zaposlenje jednog izvršitelja radi unapređenja na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju viši predavač iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija, na neodređeno vrijeme na puno radno vrijeme
 • d) izbor i zaposlenje dva izvršitelja radi unapređenja na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju predavač iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija, na neodređeno vrijeme na puno radno vrijeme
 • e) izbor jednog izvršitelja u naslovno nastavno zvanje profesora visoke škole za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija
 • f) izbor tri izvršitelja u naslovno nastavno zvanje višeg predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija
 • g) izbor tri izvršitelja u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija
 • h) izbor dva izvršitelja u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje prehrambena tehnologija
 • i) izbor jednog izvršitelja u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija
 • j) izbor jednog izvršitelja u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje psihologija
 • k) izbor jednog izvršitelja u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje pedagogija
 • l) izbor jednog izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija

Pristupnici na Javni natječaj pod a) do k) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.), Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (Narodne novine, broj: 20/12., 85/13.). te priložiti bibliografiju i podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (u pisanom i elektroničkom obliku na CD-u).

Pristupnici pod a) moraju priložiti i original ili ovjerenu presliku važeće odluke o izboru u nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti.

Pristupnici na Javni natječaj pod l) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statutom Visoke škole Virovitica (KLASA: 012-03/13-01/01, URBROJ: 2189-74-13-03 od 27. veljače 2013.).

Uz prijavu na Javni natječaj, svi pristupnici trebaju priložiti životopis, uvjerenje o radnom stažu, diplomu u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika, dokaz o poznavanju C2 razine hrvatskog jezika za osobe koje nisu državljani Republike Hrvatske.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova na Javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta Javnog natječaja uz obveznu naznaku na koju točku Javnog natječaja se prijava odnosi, podnose se Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Ulica Matije Gupca 78, 33 000 Virovitica, s naznakom „za Javni natječaj“.

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na internetskoj stranici Visoke škole Virovitica, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

II. PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG NATJEČAJA

Poništava se dio Javnog natječaja Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici (KLASA: 602-04/14-01/141, URBROJ: 2189-74-14-07 od 30. rujna 2014. godine), objavljen u Narodnim novinama broj: 121/14, na web stranici Visoke škole Virovitica, u Večernjem listu od 12. listopada 2014., kao i na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora (EURAXESS Jobs portal), i to točka c) koja glasi:

 • c) izbor 1 izvršitelja u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici


 • KLASA: 112-07/15-01/08
 • URBROJ: 2189-74-15-01
 • Virovitica, 25. svibnja 2015.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine broj 57/12, 120/12) objavljuje

 • JAVNI POZIV
 • za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu (8 sati dnevno):

1 izvršitelj/ica, za osposobljavanje za radno mjesto stručnog suradnika za informatičke poslove u Visokoj školi Virovitica

 • - potrebna stručna sprema: mag.ing.računarstva

Uvjete za prijavu na ovaj Javni poziv ostvaruju nezaposlene osobe koje se vode u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana i koje nemaju više od 1 godine evidentiranog staža u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

Kandidati/kinje su dužni uz prijavu dostaviti sljedeće dokumente koji ne moraju biti originali niti ovjerene preslike:

 • a) Životopis (vlastoručno potpisan)
 • b) Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • c) Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 • d) Dokaz o prosjeku ocjena na studiju
 • e) Uvjerenje o radnom stažu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • f) Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Kandidati/kinje su dužni na zahtjev Visoke škole Virovitica predočiti originale dokumenata koje dostavljaju uz prijavu.

U slučaju većeg broja kandidata/kinja koje ispunjavaju uvjete provest će se provjera znanja i intervju o čemu će kandidati/kinje biti pravovremeno obaviješteni.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Stručno osposobljavanje za rad obavlja se na temelju sklopljenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama između odabranog kandidata/kinje i Visoke škole Virovitica, ali tek nakon dobivenog odobrenja za stručno osposobljavanje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Osobe na stručnom osposobljavanju imaju pravo na novčanu potporu u iznosu od 2.400,00 kuna i naknadu troškova prijevoza koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od osam (8) dana od dana objave ovog javnog poziva na adresu:

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Ulica Matije Gupca 78, 33 000 Virovitica, s naznakom: „za stručno osposobljavanje.“

Javni poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Visoke škole Virovitica.

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti na telefon 033/492-253.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici • KLASA: 112-07/15-01/07
 • URBROJ: 2189-74-15-01
 • Virovitica, 21. travnja 2014.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine broj 57/12, 120/12) objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu (8 sati dnevno):

a) 1 izvršitelj/ica, za osposobljavanje za radno mjesto stručnog suradnika za informatičke poslove u Visokoj školi Virovitica

 • - potrebna stručna sprema: mag.ing.računarstva
b) 1 izvršitelj/ica, za osposobljavanje za radno mjesto tajnika visoke škole u Visokoj školi Virovitica
 • - potrebna stručna sprema: magistar prava

Uvjete za prijavu na ovaj Javni poziv ostvaruju nezaposlene osobe koje se vode u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana i koje nemaju više od 1 godine evidentiranog staža u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

Kandidati/kinje su dužni uz prijavu dostaviti sljedeće dokumente koji ne moraju biti originali niti ovjerene preslike:

 • a) Životopis (vlastoručno potpisan)
 • b) Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • c) Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 • d) Dokaz o prosjeku ocjena na studiju
 • e) Uvjerenje o radnom stažu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • f) Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Kandidati/kinje su dužni na zahtjev Visoke škole Virovitica predočiti originale dokumenata koje dostavljaju uz prijavu.

U slučaju većeg broja kandidata/kinja koje ispunjavaju uvjete provest će se provjera znanja i intervju o čemu će kandidati/kinje biti pravovremeno obaviješteni.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Stručno osposobljavanje za rad obavlja se na temelju sklopljenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama između odabranog kandidata/kinje i Visoke škole Virovitica, ali tek nakon dobivenog odobrenja za stručno osposobljavanje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Osobe na stručnom osposobljavanju imaju pravo na novčanu potporu u iznosu od 2.400,00 kuna i naknadu troškova prijevoza koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od osam (8) dana od dana objave ovog javnog poziva na adresu:

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Ulica Matije Gupca 78, 33 000 Virovitica, s naznakom: „za stručno osposobljavanje.“

Javni poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Visoke škole Virovitica.

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti na telefon 033/492-253.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici • KLASA: 112-07/15-01/04
 • URBROJ: 2189-74-15-01
 • Virovitica, 20. veljače 2014.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine broj 57/12, 120/12) objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu (8 sati dnevno):

a) 1 izvršitelj/ica, za osposobljavanje za radno mjesto voditelja računovodstva u Visokoj školi Virovitica

 • - potrebna stručna sprema: prvostupnik ekonomije
 • -  aktivno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu

b) 1 izvršitelj/ica, za osposobljavanje za radno mjesto tajnika visoke škole u Visokoj školi Virovitica

 • - potrebna stručna sprema: magistar prava

c) 1 izvršitelj/ica, za osposobljavanje za radno mjesto stručnog suradnika za informatičke poslove u Visokoj školi Virovitica

 • - potrebna stručna sprema: mag.ing.elektrotehnike

Uvjete za prijavu na ovaj Javni poziv ostvaruju nezaposlene osobe koje se vode u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana i koje nemaju više od 1 godine evidentiranog staža u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

Kandidati/kinje su dužni uz prijavu dostaviti sljedeće dokumente koji ne moraju biti originali niti ovjerene preslike:

 • a) Životopis (vlastoručno potpisan)
 • b) Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • c) Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 • d) Dokaz o prosjeku ocjena na studiju
 • e) Uvjerenje o radnom stažu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • f) Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Kandidati/kinje su dužni na zahtjev Visoke škole predočiti originale dokumenata koje dostavljaju uz prijavu.

U slučaju većeg broja kandidata/kinja koje ispunjavaju uvjete provest će se provjera znanja engleskog jezika i intervju o čemu će kandidati/kinje biti pravovremeno obaviješteni.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Stručno osposobljavanje za rad obavlja se na temelju sklopljenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama između odabranog kandidata/kinje i Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, ali tek nakon dobivenog odobrenja za stručno osposobljavanje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Osobe na stručnom osposobljavanju imaju pravo na novčanu potporu u iznosu od 2.400,00 kuna i naknadu troškova prijevoza koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od osam (8) dana od dana objave ovog javnog poziva na adresu:

 • Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici,
 • Ulica Matije Gupca 78, 33 000 Virovitica,
 • s naznakom: „za stručno osposobljavanje.“

Javni poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti na telefon 033/492-253.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

 • KLASA: 602-04/14-01/141
 • URBROJ: 2189-74-14-10
 • Virovitica, 22. listopada 2014.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici raspisuje

 • JAVNI NATJEČAJ
 • za izbor 1 izvršitelja u naslovno nastavno zvanje profesora visoke škole
 • za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika

Pristupnici na Javni natječaj moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14), Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (Narodne novine, broj: 20/12., 85/13.), te priložiti bibliografiju i podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (u pisanom i elektroničkom obliku na CD-u).

Uz prijavu na Javni natječaj pristupnici trebaju priložiti životopis, uvjerenje o radnom stažu i diplomu u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova na Javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta Javnog natječaja podnose se Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Ulica Matije Gupca 78,  33 000 Virovitica, s naznakom „za Javni natječaj“.

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na internetskoj stranici Visoke škole Virovitica i na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici • KLASA: 602-04/14-01/141
 • URBROJ: 2189-74-14-07
 • Virovitica, 30. rujna 2014.
 • Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici raspisuje
 • JAVNI NATJEČAJ
 • za
 • a) zaposlenje 1 izvršitelja u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika
 • b) izbor 1 izvršitelja u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija
 • c) izbor 1 izvršitelja u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika
 • d) izbor 1 izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje pravo
 • e) izbor 1 izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija

Pristupnici na Javni natječaj pod a) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13.) i Statutom Visoke škole Virovitica (KLASA: 012-03/13-01/01, URBROJ: 2189-74-13-03 od 27. veljače 2013.) te priložiti original ili ovjerenu presliku važeće odluke o izboru u suradničko zvanje asistenta.

Pristupnici na Javni natječaj pod b) i c) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (Narodne novine, broj: 20/12., 85/13.), te priložiti bibliografiju i podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (u pisanom i elektroničkom obliku na CD-u).

Pristupnici na Javni natječaj pod d) i e) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statutom Visoke škole Virovitica.

Uz prijavu na Javni natječaj svi pristupnici trebaju priložiti životopis, uvjerenje o radnom stažu i diplomu u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova na Javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta Javnog natječaja podnose se Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Ulica Matije Gupca 78, 33 000 Virovitica, s naznakom „za Javni natječaj“.

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na internetskoj stranici Visoke škole Virovitica, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici


 • KLASA: 602-04/14-01/107
 • URBROJ: 2189-74-14-06
 • Virovitica, 17. srpnja 2014.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 • a) izbor 1 izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika
 • b) izbor 1 izvršitelja u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje pravo
 • c) izbor 1 izvršitelja u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti

Pristupnici na Javni natječaj pod a) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13.) i Statutom Visoke škole Virovitica (KLASA: 012-03/13-01/01, URBROJ: 2189-74-13-03 od  27. veljače 2013.).

Pristupnici na Javni natječaj pod b) i c) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (Narodne novine, broj: 20/12., 85/13.), te priložiti bibliografiju i podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (u pisanom i elektroničkom obliku na CD-u).

Uz prijavu na Javni natječaj svi pristupnici trebaju priložiti životopis, uvjerenje o radnom stažu i diplomu u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova na Javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta Javnog natječaja podnose se Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Ulica Matije Gupca 78,  33 000 Virovitica, s naznakom „za Javni natječaj“.

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na internetskoj stranici Visoke škole Virovitica i na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u ViroviticiNa temelju članka 5. Pravilnika o financiranju Studenskog zbora i studenskih programa Visoke škole Virovitica (KLASA: 602-04/14-01/80, URBROJ: 2189-74-14-02 od 28. svibnja 2014. godine) Studentski zbor Visoke škole Virovitica na sjednici održanoj 05. lipnja 2014. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje programa studenata i studenskih organizacija

Visoke škole Virovitica za 2014. godinu

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi studenti Visoke škole Virovitica (pojedinci ili grupe studenata) i studenske organizacije (udruge) s djelovanjem unutar Visoke škole Virovitica. Na natječaj se ne može javiti Studenski zbor niti članovi Studenskog zbora Visoke škole Virovitica te članovi Povjerenstva za provedbu javnog natječaja.

Natječajem će se financirati organizacija i sudjelovanje na studentskim susretima, organizacija sportskih, kulturnih i drugih manifestacija, poboljšanje studentskog standarda te ostali programi i aktivnosti od interesa za studente i studentske organizacije Visoke škole Virovitica.

Prijava na javni natječaj mora sadržavati:

 • a) Opis programa, rok za izvođenje programa ili  razdoblje u kojem će se program izvoditi
 • b) Razrađen financijski plan programa
 • c) Potvrdu da je nositelj programa upisan u tekuću akademsku godinu
 • d) Životopis studenta ukoliko kao pojedinac prijavljuje program
 • e) Rješenje o registraciji udruge ukoliko udruga prijavljuje program

Iznos koji se može ostvariti temeljem ovog javnog natječaja iznosi 3.000,00 kn.

Sve prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se u pisanom obliku u zatvorenim omotnicama u Visoku školu Virovitica, Ulica Matije Gupca 78, ured broj: 2-04 (administrativna tjenica dekanice) svakim radnim danom od 7 – 15 sati.

Rok za prijave iznosi 15 dana od dana objave Javnog natječaja na web stranici Visoke škole Virovitica. Prijave koje pristignu nakon proteka roka te koje nemaju potpunu dokumentaciju neće se razmatrati.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrditi će prijedlog raspodjele financijskih sredstava u roku od 15 dana od dana zaključenja javnog natječaja, a odluku o raspodjeli financijskih sredstava donosi Upravno vijeće Visoke škole Virovitica.

 • KLASA: 602-05/14-01/08
 • URBROJ: 2189-74-14-01
 • Virovitica, 05. lipnja 2014.

Predsjednik Studenskog zbora

Dominik Kadežabek


 • KLASA: 112-07/14-01/05
 • URBROJ: 2189-74-14-01
 • Virovitica, 16. svibnja 2014.
 • Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine broj 57/12, 120/12) objavljuje
 • JAVNI POZIV
 • za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu (8 sati dnevno):

- 1 izvršitelj/ica, za osposobljavanje za nenastavno radno mjesto: stručni suradnika za informatičke poslove u Visokoj školi Virovitica

 • -  potrebna stručna sprema: mag. ing. elektrotehnike, (tele)komunikacijski smjer
Uvjete za prijavu na ovaj Javni poziv ostvaruju nezaposlene osobe koje se vode u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana i koje nemaju više od 1 godine evidentiranog staža u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

Kandidati/kinje su dužni uz prijavu dostaviti:

 • a)    Životopis (vlastoručno potpisan)
 • b)    Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • c)    Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 • d)    Dokaz o prosjeku ocjena na studiju
 • e)    Uvjerenje o radnom stažu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • f)    Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
U slučaju većeg broja prijavljenih kandidata/kinja koji ispunjavaju uvjete iz ovog
Javnog poziva, provest će se provjera znanja i/ili intervju o čemu će kandidati/kinje biti pravovremeno obaviješteni.

Kandidati/kinje su dužni na zahtjev Visoke škole Virovitica predočiti originale dokumenata koje dostavljaju uz prijavu.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Popis prijavljenih kandidata/kinja koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave dostavlja se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Stručno osposobljavanje za rad obavlja se na temelju sklopljenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama između odabranog kandidata/kinje i Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, ali tek nakon dobivenog odobrenja za stručno osposobljavanje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Osobe na stručnom osposobljavanju imaju pravo na novčanu potporu u iznosu od 1.600,00 kuna i naknadu troškova prijevoza koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od osam (8) dana od dana objave ovog javnog poziva na adresu:
 • Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici,
 • Ulica Matije Gupca 78, 33 000 Virovitica,
 • s naznakom: „za stručno osposobljavanje.“
Javni poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti na telefon 033/492-253.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici


 • KLASA: 602-04/14-01/09
 • URBROJ: 2189-74-14-05
 • Virovitica, 06. veljače 2014.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 • a) za izbor i zaposlenje 1 izvršitelja radi unapređenja u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto višeg predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana opća ekonomija

 • b) izbor 1 izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika

Pristupnici na Javni natječaj pod a) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13.), Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (Narodne novine, broj: 20/12., 85/13.), te priložiti bibliografiju i podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (u pisanom i elektroničkom obliku na CD-u).

Pristupnici na Javni natječaj pod b) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statutom Visoke škole Virovitica od 27. veljače 2013. godine.

Uz prijavu na Javni natječaj svi pristupnici trebaju priložiti životopis, uvjerenje o radnom stažu i diplomu u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova na Javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta Javnog natječaja podnose se Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Ulica Matije Gupca 78, 33 000 Virovitica, s naznakom „za Javni natječaj“.

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na internetskoj stranici Visoke škole Virovitica i na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici 

Adresa: Ulica Matije Gupca 78 / 33000 Virovitica
Tel: 033 721 099 / Fax: 033 721 037
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript / Web: www.vsmti.hr
OIB: 46576407858 / IBAN: HR56 23600001102210556

            Na temelju Odluke Stručnog vijeća Visoke škole Virovitica (KLASA: 604-01/14-01/01, URBROJ: 2189-74-14-03 od 18. veljače 2014.), a u svezi Odluke Vijeća veleučilišta i visokih škola (KLASA: 602-04/14-02/0006, Urbroj: 533-02-01-14-0002 od 29. siječnja 2014.) Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu stipendija izvrsnim redovitim studentima stručnih studija Visoke škole Virovitica za 2014. godinu

Visoka škola Virovitica dodjeljuje 6 stipendija izvrsnim redovitim studentima stručnog studija Menadžmenta i stručnog studija Poduzetništva za 2014. godinu.

Stipendije se dodjeljuju prema uvjetima koji su sastavni dio ovog Natječaja. Natječaj se provodi u dva kruga ukoliko se u prvom krugu ne dodijeli svih 6 stipendija.

Prijave za dodjelu podnose se na posebnom obrascu. Obrasci su dostupni na internetskoj stranici Visoke škole Virovitica www.vsmti.hr.

UVJETI ZA DODJELJIVANJE STIPENDIJA

Za dodjelu stipendija za izvrsne studente mogu se natjecati hrvatski državljani redoviti studenti Visoke škole Virovitica uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:

 • 1. da su upisali drugu ili treću godinu stručnog studija Menadžmenta ili stručnog studija Poduzetništva,
 • 2. da nisu studenti završne godine studija (apsolventi),
 • 3. da tijekom studijskog programa nemaju zaostajanja (ponavljanja godine),
 • 4. da nemaju upisano mirovanje studentskih obveza u akademskoj godini 2013./2014.,
 • 5. da nisu korisnici drugih stipendija,
 • 6. da im prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom studija zaključno s 30. rujna 2013. godine zaokružen na tri decimale iznosi minimalno 4,000.

Pri vrednovanju prednost će imati studenti koji imaju i druga postignuća tijekom studija kao što su objavljeni radovi (znanstveni ili stručni), rad na projektima, sudjelovanje u radu studentskog zbora ili sportske udruge i slično.

Prednost prema navedenim kriterijima će se ostvarivati samo u slučaju da se dva ili više studenta s jednakim brojem bodova nalaze na posljednjem mjestu rang-liste.

NAČIN BODOVANJA I IZRADA RANG-LISTE

            Rang-lista za dodjelu stipendija se određuje izračunom kojim se ocjena svakog kolegija množi s pripadajućom vrijednosti ECTS boda tog kolegija, te se ukupan zbroj umnožaka podijeli sa zbrojem ukupno stečenih ECTS bodova postignutim na studiju.

PODNOŠENJE PRIJAVA

            Prijave za dodjelu stipendije podnose se na obrascu koji se nalazi na internetskoj stranici Visoke škole Virovitica www.vsmti.hr. Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

 • 1. presliku osobne iskaznice
 • 2. presliku indeksa
 • 3. izjavu da student nije korisnik druge stipendije (obrazac na www.vsmti.hr)
 • 4. presliku objavljenog/ih rada/ova (znanstveni ili stručni), dokaz o uspjehu na natjecanjima, dokaz o radu na projektima, sudjelovanje u radu studentskog zbora ili sportske udruge (ukoliko ostvaruje)

            Prijave u prvom krugu natječajnog postupka se podnose od 18. veljače 2014. do zaključno s 21. veljače 2014. osobno u Studentskoj referadi. Objava rang-liste bit će 24. veljače 2014.   

            Ukoliko se u prvom krugu ne dodijeli svih 6 stipendija provest će se drugi krug natječajnog postupka. Za potrebe drugog kruga natječajnog postupka uvjeti za ostvarivanje stipendija pod točkama 1.) do 5.) ostaju nepromijenjeni. Uvjet pod 6.) prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom studija zaključno s 30. rujna 2013. godine zaokružen na tri decimale za potrebe drugog kruga natječajnog postupka iznosi 3,500.

            Prijave u drugom krugu natječajnog postupka se podnose od 25. veljače 2014. do zaključno s 27. veljače 2014. osobno u Studentskoj referadi. Objava rang-liste bit će 28. veljače 2014.   

Nepotpuno i neuredno popunjeni prijavni obrasci kao i nepotpuna dokumentacija te prijave koje ne budu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati.

IZNOS STIPENDIJA

            Godišnji iznos jedne stipendije je 10.000,00 kn.

Stipendija se isplaćuje u mjesečnim obrocima. Početak isplate stipendije korisnicima bit će po doznačivanju potrebnih sredstava Visokoj školi Virovitica za tu namjenu od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

ODLUKA O DODJELI STIPENDIJA

            Odluku o dodjeli stipendija Visoka škola Virovitica će donijeti najkasnije 8 dana od zaključenja Natječaja. Ista će se objaviti na internetskoj stranici Visoke škole Virovitica www.vsmti.hr.

Visoka škola Virovitica


 • KLASA: 112-07/14-01/01
 • URBROJ: 2189-74-14-01
 • Virovitica, 16. siječnja 2014.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine broj 57/12, 120/12) objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu (8 sati dnevno):

a)      1 izvršitelj/ica, za osposobljavanje za radno mjesto voditelja računovodstva u Visokoj školi Virovitica

 • - potrebna stručna sprema: prvostupnik ekonomije, turističko – hotelijersko usmjerenje
 • - aktivno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu

Uvjete za prijavu na ovaj Javni poziv ostvaruju nezaposlene osobe koje se vode u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana i koje nemaju više od 1 godine evidentiranog staža u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

Kandidati/kinje su dužni uz prijavu dostaviti:

 • a) Životopis (vlastoručno potpisan)
 • b) Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • c) Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 • d) Dokaz o prosjeku ocjena na studiju
 • e) Uvjerenje o radnom stažu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • f) Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

S kandidatima/kinjama  koji ispunjavaju uvjete iz ovog Javnog poziva provest će se provjera znanja engleskog jezika i intervju o čemu će kandidati/kinje biti pravovremeno obaviješteni.

Kandidati/kinje su dužni na zahtjev Visoke škole predočiti originale dokumenata koje dostavljaju uz prijavu.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Popis prijavljenih kandidata/kinja koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave dostavlja se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Stručno osposobljavanje za rad obavlja se na temelju sklopljenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama između odabranog kandidata/kinje i Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, ali tek nakon dobivenog odobrenja za stručno osposobljavanje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Osobe na stručnom osposobljavanju imaju pravo na novčanu potporu u iznosu od 1.600,00 kuna i naknadu troškova prijevoza koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od osam (8) dana od dana objave ovog javnog poziva na adresu:

 • Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici,
 • Ulica Matije Gupca 78, 33 000 Virovitica,
 • s naznakom: „za stručno osposobljavanje.“

Javni poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti na telefon 033/492-253.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

 

Adresa: Ulica Matije Gupca 78 / 33000 Virovitica
Tel: 033 721 099 / Fax: 033 721 037
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript / Web: www.vsmti.hr
OIB: 46576407858 / IBAN: HR56 23600001102210556

 • KLASA: 132-01/14-01/01
 • URBROJ: 2189-74-14-01
 • Virovitica, 13. siječnja 2013.
Visoka škola Virovitica raspisuje

Natječaj za izbor studenata za posjet sajmu turizma u Berlinu

ITB Berlin Travel Trade Show jedan je od najvažnijih međunarodnih sajmova u svijetu s više od 170.000 posjetitelja i 10.000 izlagača iz 180 zemalja, te je jedna od vodećih B2B (business-to-business) platformi turističke industrije.

Izlagači na ITB Berlin podijeljeni su prema geografskoj pripadnosti (više od 216 država) kao i na tržišne segmente – krstarenja, kulturni turizam, smještaj, e-putovanja, pustolovni i odgovorni turizam, gay turizam, mobilne putne usluge, trening i zapošljavanje, tehnologija putovanja, trendovi i manifestacije itd., s nekoliko tematskih konvencija koje svim posjetiteljima pružaju jedinstvenu priliku stjecanja izravne koristi od globalne turističke industrije.

U sklopu projekta IPA IV „Usvajanje principa HKO-a u sustavu visokog obrazovanja u sektoru turizma“ u kojem je Visoka škola Virovitica partner, organiziran je studijski posjet međunarodnom sajmu turizma u Berlinu koji se održava od 5. - 9.3.2014.

Koristi za studente:

 • - stjecanje dodatnih znanja iz područja turizma, novih trendova i posljednjih postignuća u turističkoj industriji,
 • - istraživanje mogućnosti obavljanja stručne prakse u inozemstvu.

Studenti će po povratku sa sajma educirati svoje kolege o stečenim znanjima i novim trendovima.

Prijaviti se mogu redoviti i izvanredni studenti 2. i 3. godine studijskog smjera Menadžment ruralnog turizma. Svi troškovi putovanja (smještaj, prijevoz) studenata u potpunosti su pokriveni sredstvima iz projekta. Rok prijave: 17.1.2013. godine

Uz prijavu potrebno je priložiti:

 • - životopis
 • - motivacijsko pismo
 • - prijepis ocjena

U slučaju velikog broja prijavljenih kandidata provest će se dodatni intervju.

Prijave s potrebnom dokumentacijom predaju se u Visokoj školi Virovitica, kabinet    2-04 (tajnica dekanice). Kontakt osoba za dodatne informacije: Božidar Jaković, mag.oec.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Visoka škola Virovitica


KLASA: 112-07/13-01/08

URBROJ: 2189-74-13-01

Virovitica, 18. prosinca 2013.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine broj 57/12, 120/12) objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu (8 sati dnevno):

 • a) 1 izvršitelj/ica, za osposobljavanje za radno mjesto: tajnik visoke škole u Visokoj školi Virovitica
 • - potrebna stručna sprema: mag. iur.
 • b) 1 izvršitelj/ica, za osposobljavanje za radno mjesto: stručni suradnika za informatičke poslove u Visokoj školi Virovitica
 • - potrebna stručna sprema: mag. ing. elektrotehnike, telekomunikacijski smjer

Uvjete za prijavu na ovaj Javni poziv ostvaruju nezaposlene osobe koje se vode u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana i koje nemaju više od 1 godine evidentiranog staža u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

Kandidati/kinje su dužni uz prijavu dostaviti:

 • a) Životopis (vlastoručno potpisan)
 • b) Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • c) Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 • d) Dokaz o prosjeku ocjena na studiju
 • e) Uvjerenje o radnom stažu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • f)  Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

U slučaju većeg broja prijavljenih kandidata/kinja koji ispunjavaju uvjete iz ovog Javnog poziva, provest će se provjera znanja i/ili intervju o čemu će kandidati/kinje biti pravovremeno obaviješteni.

Kandidati/kinje su dužni na zahtjev Visoke škole predočiti originale dokumenata koje dostavljaju uz prijavu.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Popis prijavljenih kandidata/kinja koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave dostavlja se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Stručno osposobljavanje za rad obavlja se na temelju sklopljenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama između odabranog kandidata/kinje i Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, ali tek nakon dobivenog odobrenja za stručno osposobljavanje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Osobe na stručnom osposobljavanju imaju pravo na novčanu potporu u iznosu od 1.600,00 kuna i naknadu troškova prijevoza koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od osam (8) dana od dana objave ovog javnog poziva na adresu:

 • Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici,
 • Ulica Matije Gupca 78, 33 000 Virovitica,
 • s naznakom: „za stručno osposobljavanje.“

Javni poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti na telefon  033/492-253.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici


KLASA: 602-04/13-01/239

URBROJ: 2189-74-13-04

Virovitica, 30. listopada 2013.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zaposlenje

 • - 1 izvršitelja u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment
 • - 1 izvršitelja u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto asistenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika

Uz prijavu na Javni natječaj, svi pristupnici trebaju priložiti životopis, preslik uvjerenja o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, domovnicu u izvorniku ili ovjerenom presliku i diplomu u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Pristupnici na Javni natječaj trebaju priložiti i original ili ovjerenu presliku važeće odluke o izboru u suradničko zvanje asistenta. 

Svi pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13) i Statutom Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici od 27. veljače 2013.

Na Javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta Javnog natječaja podnose se Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Ulica Matije Gupca 78,  33 000 Virovitica, s naznakom „za Javni natječaj“.

Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset) dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u ViroviticiKLASA: 602-04/13-01/153

URBROJ: 2189-74-13-02

Virovitica, 25. rujna 2013.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i zaposlenje 1 izvršitelja u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana računovodstvo

Pristupnici na Javni natječaj moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13.), Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (Narodne novine, broj: 20/12., 85/13.), te priložiti bibliografiju i podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (u pisanom i elektroničkom obliku na CD-u).

Uz prijavu na Javni natječaj pristupnici trebaju priložiti životopis, preslik radne knjižice, domovnicu i diplomu u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova na Javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta Javnog natječaja podnose se Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Ulica Matije Gupca 78,  33 000 Virovitica, s naznakom „za Javni natječaj“.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u ViroviticiKLASA: 112-07/13-01/05

URBROJ: 2189-74-13-01

Virovitica, 25. rujna 2013.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine broj 57/12, 120/12) objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu (8 sati dnevno):

 • - 1 izvršitelj/ica, za osposobljavanje za radno mjesto voditelja računovodstva u Visokoj školi Virovitica
 • -  potrebna stručna sprema: mag. ekonomije

Uvjete za prijavu na ovaj Javni poziv ostvaruju nezaposlene osobe koje se vode u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana i koje nemaju više od 1 godine evidentiranog staža u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

Kandidati/kinje su dužni uz prijavu dostaviti:

 • - Životopis (vlastoručno potpisan)
 • - Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • - Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 • - Uvjerenje o radnom stažu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • - Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

U slučaju većeg broja prijavljenih kandidata/kinja koji ispunjavaju uvjete iz ovog Javnog poziva, provest će se provjera znanja i/ili intervju o čemu će kandidati/kinje biti pravovremeno obaviješteni.

Kandidati/kinje su dužni na zahtjev Visoke škole predočiti originale dokumenata koje dostavljaju uz prijavu.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Popis prijavljenih kandidata/kinja koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave dostavlja se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Stručno osposobljavanje za rad obavlja se na temelju sklopljenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama između odabranog kandidata/kinje i Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, ali tek nakon dobivenog odobrenja za stručno osposobljavanje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Osobe na stručnom osposobljavanju imaju pravo na novčanu potporu u iznosu od 1.600,00 kuna i naknadu troškova prijevoza koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od osam (8) dana od dana objave ovog javnog poziva na adresu:

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Ulica Matije Gupca 78, 33 000 Virovitica,

s naznakom: „za stručno osposobljavanje.“

Javni poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti na telefon  033/492-253.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

KLASA: 112-07/13-01/04

URBROJ: 2189-74-13-01

Virovitica, 22. kolovoza 2013.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine broj 57/12, 120/12) objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

 

u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu (8 sati dnevno):

-         1 izvršitelj/ica, za osposobljavanje za radno mjesto stručni suradnik u Visokoj školi Virovitica

-         potrebna stručna sprema: dipl.ing. elektrotehnike / mag.ing. elektrotehnike

Uvjete za prijavu na ovaj Javni poziv ostvaruju nezaposlene osobe koje se vode u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana i koje nemaju više od 1 godine evidentiranog staža u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

Kandidati/kinje su dužni uz prijavu dostaviti:

-         Životopis (vlastoručno potpisan)

-         Dokaz o hrvatskom državljanstvu

-         Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja i dokaz o postignutom prosjeku ocjena

-         Preslik radne knjižice

-         Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

U slučaju većeg broja prijavljenih kandidata/kinja koji ispunjavaju uvjete iz ovog Javnog poziva, provest će se provjera znanja i/ili intervju o čemu će kandidati/kinje biti pravovremeno obaviješteni. Kandidati/kinje su dužni na zahtjev Visoke škole predočiti originale dokumenata koje dostavljaju uz prijavu. Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Popis prijavljenih kandidata/kinja koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave dostavlja se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta. Stručno osposobljavanje za rad obavlja se na temelju sklopljenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama između odabranog kandidata/kinje i Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, ali tek nakon dobivenog odobrenja za stručno osposobljavanje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Osobe na stručnom osposobljavanju imaju pravo na novčanu potporu u iznosu od 1.600,00 kuna koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje. Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od osam (8) dana od dana objave ovog javnog poziva na adresu:

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Ulica Matije Gupca 78, 33 000 Virovitica,s naznakom: „za stručno osposobljavanje.“

Javni poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. 

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti na telefon 033/492-253.

   Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici


 • KLASA: 602-04/13-01/108
 • URBROJ: 2189-74-13-06

  Virovitica, 20. lipnja 2013.

  Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici raspisuje

  JAVNI NATJEČAJ

   -  za izbor i zaposlenje 1 izvršitelja, na neodređeno vrijeme, radi promaknuća, u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto predavača za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika

  Pristupnici na Javni natječaj moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11), Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (Narodne novine, broj: 20/12), te priložiti bibliografiju i podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (u pisanom i elektroničkom obliku na CD-u).U

  Uz prijavu na Javni natječaj pristupnici trebaju priložiti životopis, preslik radne knjižice, domovnicu i diplomu u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika.

  Na Javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

  Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta Javnog natječaja podnose se na adresu: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Ulica Matije Gupca 78, 33 000 Virovitica, s naznakom „za Javni natječaj“.

  Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave u Narodnim novinama.

  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

     Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici  KLASA: 112-07/13-01/01

  URBROJ: 2189-74-13-01

  Virovitica, 02. travnja 2013.

  Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine broj 57/12, 120/12) objavljuje

  JAVNI POZIV

  za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

  u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu (8 sati dnevno):

  • - 3 izvršitelja/ice, za osposobljavanje za radno mjesto stručni suradnik u Visokoj školi
  • - potrebna stručna sprema: dipl.ing. elektrotehnike / mag.ing. elektrotehnike

  Uvjete za prijavu na ovaj Javni poziv ostvaruju nezaposlene osobe koje se vode u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana i koje nemaju više od 1 godine evidentiranog staža u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

  Kandidati/kinje su dužni uz prijavu dostaviti:

  • - Životopis (vlastoručno potpisan)
  • - Dokaz o hrvatskom državljanstvu
  • - Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
  • - Preslik radne knjižice
  • - Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

  U slučaju većeg broja prijavljenih kandidata / kinja koji ispunjavaju uvjete iz ovog Javnog poziva, provest će se testiranje provjere znanja i intervju.

  Kandidati su dužni na zahtjev Visoke škole predočiti originale dokumenata koje dostavljaju uz prijavu.

  Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

  Popis prijavljenih kandidata koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave dostavlja se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.

  Stručno osposobljavanje za rad obavlja se na temelju sklopljenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama između odabranog kandidata i Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, ali tek nakon dobivenog odobrenja za stručno osposobljavanje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

  Osobe na stručnom osposobljavanju imaju pravo na novčanu potporu u iznosu od 1.600,00 kuna koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

  Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od osam (8) dana od dana objave ovog javnog poziva na adresu:

  • Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici,
  • Ulica Matije Gupca 78, 33 000 Virovitica,
  • s naznakom: „za stručno osposobljavanje.“

  Javni poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.

  Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti na telefon  033/492-253.

  Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici
  800x600

  KLASA: 602-04/13-01/39

  URBROJ: 2189-74-13-04

  Virovitica, 14. ožujak 2013.

  Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici raspisuje

  JAVNI NATJEČAJ

  za zaposlenje (radi promaknuća) na neodređeno vrijeme:

  a) jednog izvršitelja u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto predavača u području društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment

  b) jednog izvršitelja u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto predavača u području prirodnih znanosti, polje matematika, grana ostale matematičke discipline

  Uz prijavu na Javni natječaj, pristupnici trebaju priložiti životopis, preslik radne knjižice, domovnicu u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika, diplomu u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika, kao i original ili ovjerenu presliku važeće odluke o izboru u zvanje.

  Pristupnici na Javni natječaj moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11) te priložiti bibliografiju i podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (u pisanom i elektroničkom obliku na CD-u).

  Na Javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj. 116/03).

  Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta Javnog natječaja podnose se na adresu:

  Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

  Ulica Matije Gupca 78,  33 000 Virovitica

  s naznakom „za Javni natječaj“

  Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama.

  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

  Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici
  Normal 0 21 false false false HR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

  KLASA: 602-04/13-01/21

  URBROJ: 2189-74-13-04

  Virovitica, 22. veljače 2013.

  I.                  Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici raspisuje

  JAVNI NATJEČAJ

  1. za zaposlenje

  - 1 izvršitelja u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam

  1. za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta (bez zasnivanja radnog odnosa) za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, grana ostale matematičke discipline, 1 izvršitelj

  Uz prijavu na Javni natječaj, svi pristupnici trebaju priložiti životopis, preslik radne knjižice, domovnicu u izvorniku ili ovjerenom presliku i diplomu u izvorniku ili ovjerenom presliku.

  Pristupnici na Javni natječaj pod rednim brojem 1. trebaju priložiti i original ili ovjerenu presliku važeće odluke o izboru u zvanje.

  Svi pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i

  visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11) i Statutom Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.

  Na Javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj: 116/03).

  Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta Javnog natječaja podnose se Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Ulica Matije Gupca 78,  33 000 Virovitica, s naznakom „za Javni natječaj“.

  Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama.

  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

   

  II.               Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici objavljuje

  PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG NATJEČAJA

  objavljenog u Narodnim novinama broj: 138 od 14. prosinca 2012. godine (KLASA: 602-04/12-01/256, URBROJ: 2189-74-12-12 od 12. prosinca 2012. godine) koje glase:

  „ 2.    za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača (bez zasnivanja radnog odnosa):

  a)     za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, 1 izvršitelj

  b)     za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, 1 izvršitelj

  3.          za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta  (bez zasnivanja radnog odnosa):

                                   b) za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, 1 izvršitelj

                                   f) za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika, 1 izvršitelj

                                   g)za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, grana ostale matematičke discipline, 1 izvršitelj „

   

  Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici


  KLASA: 602-04/12-01/265

  URBROJ: 2189-74-12-12

  Virovitica, 12. prosinca 2012. 

  Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici raspisuje

  JAVNI NATJEČAJ

  1. za zaposlenje

  - 1 izvršitelja u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam

  1. za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača (bez zasnivanja radnog odnosa)

  a)     za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, 1 izvršitelj

  b)     za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, 1 izvršitelj

  1. za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta (bez zasnivanja radnog odnosa)

  a)     za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, 1 izvršitelj

  b)     za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, 1 izvršitelj

  c)     za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment, 2 izvršitelja

  d)    za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam, 2 izvršitelja

  e)     za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana ekonomika poduzetništva, 2 izvršitelja

  f)      za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika, 1 izvršitelj

  g)     za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, grana ostale matematičke discipline, 1 izvršitelj

    Uz prijavu na Javni natječaj, svi pristupnici (pod rednim brojem 1., 2. i 3.) trebaju priložiti životopis, preslik radne knjižice, domovnicu i diplomu u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika.

  Pristupnici na Javni natječaj pod rednim brojem 1. moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11) te priložiti bibliografiju i podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (u pisanom i elektroničkom obliku na CD-u), kao i original ili ovjerenu presliku važeće odluke o izboru u zvanje.

              Pristupnici na Javni natječaj pod rednim brojem 2. moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11), Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (Narodne novine, broj: 20/12), te priložiti bibliografiju i podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (u pisanom i elektroničkom obliku na CD-u). 

  Pristupnici na Javni natječaj pod rednim brojem 3. moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11) i Statutom Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.

             Na Javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj. 116/03) 

  Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta Javnog natječaja podnose se Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Matije Gupca 78, 33 000 Virovitica, s naznakom „za Javni natječaj“.

  Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama.

  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

   

  Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici  KLASA: 602-04/12-01/163

  URBROJ: 2189-74-12-02

  U Virovitici, 12. studeni 2012.

              Na temelju članka 68. stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11), članka 33. i 34. Statuta Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici (KLASA: 602-01/08-01/170, URBROJ: 2189-74-09-05 od 27. siječnja 2009., KLASA: 602-04/10-01/234, URBROJ: 2189-74-10-01 od 29. studenog 2010.), te Odluke Stručnog vijeća Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici o pokretanju postupka za izbor dekana (KLASA: 602-04/12-01/163, URBROJ: 2189-74-12-01 od 21. rujna 2012. godine), Visoka škola  za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici objavljuje

  NATJEČAJ

  za izbor dekana Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

   

  • I.                  Dekan Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici uVirovitici bira se na vrijeme od 4 godine.
  • II.               Za dekana Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici može biti izabran radnik u nastavnom zvanju profesora visoke škole ili višeg predavača.
  • III.            Dekana Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici bira Stručno vijeće Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, a izbor dekana potvrđuje Upravno vijeće Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici
  • IV.            Kandidati za dekana Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici obvezni su uz prijavu, domovnicu i diplomu, priložiti i svoj životopis i program rada Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici za razdoblje na koje se bira dekan (u pisanom i elektronskom obliku), kao i preslik radne knjižice te potvrdu o izboru u traženo nastavno zvanje.
  • V.               Postupak prikupljanja prijedloga kandidata za izbor dekana provodi Povjerenstvo za prikupljanje prijedloga kandidata za izbor dekana.
  • VI.            Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave ovog Natječaja u Narodnim novinama. Kandidati će biti obaviješteni o izboru u zakonskom roku.
  • VII.         Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.
  • VIII.      Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
  • IX.            Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta traženih Natječajem dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Matije Gupca 78, 33 000 Virovitica s naznakom: „Povjerenstvo za prikupljanje prijedloga kandidata za izbor dekana – ne otvarati“.

  Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici  Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine broj 57/12, 120/12) dekanica Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici prof. dr. sc. Vesna Bedeković objavljuje

   

  JAVNI POZIV

  za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

  u Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

   

  u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu (8 sati dnevno):

  • -  1 izvršitelj/ica
  • -   potrebna stručna sprema: stručna/i specijalist menadžmenta

   

  Uvjete za prijavu na ovaj javni poziv ostvaruju nezaposlene osobe koje se vode u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana i koje nemaju više od 1 godine evidentiranog staža u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

  Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

  • -   Životopis (vlastoručno potpisan)
  • -   Dokaz o hrvatskom državljanstvu (original ili ovjerenu presliku)
  • -   Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (original ili ovjerenu presliku)
  • -   Presliku radne knjižice
  • -   Uvjerenje o nekažnjavanju (original, ne starije od 6 mjeseci)

  U slučaju većeg broja prijavljenih kandidata / kinja koji ispunjavaju uvjete iz ovog Javnog poziva, provest će se testiranje provjere znanja.

  Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

  Popis prijavljenih kandidata koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave dostavlja se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.

  Stručno osposobljavanje za rad obavlja se na temelju sklopljenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama između odabranog kandidata i Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, ali tek nakon dobivenog odobrenja za stručno osposobljavanje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

  Osobe na stručnom osposobljavanju imaju pravo na novčanu potporu u iznosu od 1.600,00 kuna koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

  Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od osam (8) dana od dana objave ovog javnog poziva na adresu:

  • Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici,
  • Matije Gupca 78, 33 000 Virovitica,
  • s naznakom: „za stručno osposobljavanje.“

  Javni poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.

  Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti na telefon  033/492-253.

   

  KLASA: 112-07/12-01/01

  URBROJ: 2189/1-74-12-1

  Virovitica, 12. studeni 2012.

  DEKANICA

  prof. dr. sc. Vesna Bedeković  KLASA: 602-04/12-01/218

  URBROJ: 2189-74-12-04

  Virovitica, 18. listopada 2012.

   

                                I.     Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici raspisuje

  JAVNI NATJEČAJ 

  1. za izbor i zaposlenje 1 izvršitelja u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto profesora visoke škole za znanstveno područje tehničke znanosti, polje elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika
  2.  za zaposlenje 1 izvršitelja u nastavnom zvanju profesora visoke škole na odgovarajuće radno mjesto profesora visoke škole za znanstveno područje društvene znanosti, polje pedagogija, grana opća pedagogija

   

  Pristupnici na Javni natječaj moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11), Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (Narodne novine, broj: 20/12), te priložiti bibliografiju i podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (u pisanom i elektroničkom obliku na CD-u).

              Pristupnici na Javni natječaj pod rednim brojem 2. moraju priložiti i važeću odluku o izboru u zvanje.

  Uz prijavu na Javni natječaj pristupnici trebaju priložiti životopis, preslik radne knjižice, domovnicu i diplomu u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika.

  Na Javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj. 116/03)

  Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta Javnog natječaja podnose se Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Matije Gupca 78, 33 000 Virovitica, s naznakom „za Javni natječaj“.

  Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave u Narodnim novinama.

  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

   

                                II.     Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici objavljuje

   

  PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG NATJEČAJA

   

  objavljenog u Narodnim novinama broj: 85 od 25. srpnja 2012. godine (KLASA: 602-04/12-01/137, URBROJ: 2189-74-12-01 od 18. srpnja 2012. godine) i to točke 1. i 6. koje glase:

  „ 1.    za izbor u naslovno nastavno zvanje profesora visoke škole, znanstveno područje tehničke znanosti, polje elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika „

  „ 6.   za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika

  Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici 

   

   

  KLASA: 602-04/12-01/137

  URBROJ: 2189-74-12-01

  Virovitica, 18. srpnja 2012.

  Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici raspisuje

  JAVNI NATJEČAJ

  za izbor u naslovno nastavno zvanje profesora visoke škole, znanstveno područje tehničke znanosti, polje elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika
  1. za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača, znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment
  2. za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača, znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, grana ostale matematičke discipline
  3. za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača, znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam        
  4. za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika
  5. za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika
  Pristupnici na Javni natječaj pod rednim brojem 1. – 4. moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11), Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (Narodne novine, broj: 20/12), te priložiti bibliografiju i podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (u pisanom i elektroničkom obliku na CD-u).

              Pristupnici na Javni natječaj pod rednim brojem 5. – 6. moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11) i Statutu Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.

  Uz prijavu na Javni natječaj pristupnici trebaju priložiti životopis, preslik radne knjižice, domovnicu i diplomu u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika.

  Na Javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj. 116/03)

  Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta Javnog natječaja podnose se Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Matije Gupca 78, 33 000 Virovitica, s naznakom „za Javni natječaj“.

  Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave u Narodnim novinama.

  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

  Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.

   


   

  KLASA: 602-04/12-01/79

  URBROJ: 2189-74-12-03

  Virovitica, 30. travnja 2012.


  Na temelju članka 9. stavak 3. točka 1. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (Narodne novine broj: 142/10) dekanica Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici prof.dr.sc. Vesna Bedeković, objavljuje

  NATJEČAJ

   

  1. za zaposlenje na radnom mjestu I. vrste: voditelj ostale ustrojstvene jedinice (voditelj računovodstva) - 1 izvršitelj, za puno radno vrijeme.

  Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, do povratka radnice s rodiljnog dopusta.

  Pristupnici za radno mjesto moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  - VSS ekonomskog smjera,

  - 3 godine radnog iskustva u struci,

  - poznavanje rada na računalu.

  Uz prijavu, svi pristupnici trebaju priložiti životopis, domovnicu i diplomu (original ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika) te dokaz o radnom iskustvu u struci (preslik radne knjižice ili druga odgovarajuća isprava).

  Na Natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

  Rok za podnošenja prijava je 8 (osam) dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama.

  Prijave se podnose Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Matije Gupca 78, 33 000 Virovitica, s naznakom «za Natječaj».

  Nepotpune prijave i prijave koje ne ispunjavaju tražene uvjete neće se razmatrati.

   Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

     KLASA: 602-01/11-01/255
  Urbroj: 2189-74-11-01
  Virovitica, 21. prosinca 2011.
   
  Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici raspisuje
   

  JAVNI NATJEČAJ

   

  1.  za zaposlenje na radnom mjestu I. vrste: predavač za znanstveno  područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana opća ekonomija; 1 izvršitelj, za puno radno vrijeme.

  2. za zaposlenje na radnom mjestu I.  vrste: asistent za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana turizam i trgovina; 1 izvršitelj, za puno radno vrijeme. 

  3. za izbor jednog izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika.

   
  Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.
  Pristupnici na natječaj pod 1. moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07) i Odluci o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijeća veleučilišta i visokih škola RH (NN 119/05.), te priložiti bibliografiju i podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (u pisanom i elektroničkom obliku na CD-u).
  Pristupnici na natječaj pod 2. i 3. moraju ispunjavati  uvjete prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07) i Statutu Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.
  Uz prijavu na natječaj svi pristupnici trebaju priložiti životopis, domovnicu i diplomu, u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika.
  Rok za podnošenja prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
  Prijave se podnose putem pošte Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u
  Virovitici, M. Gupca 78, 33 000 Virovitica, s naznakom «za natječaj».
  Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.
   

  Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

   


   

  KLASA: 602-01/11-01/247
  Urbroj: 2189-74-11-01
  Virovitica, 05. prosinca 2011.

  Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici raspisuje

  JAVNI NATJEČAJ

  1. za zaposlenje na radnom mjestu I. vrste: predavač za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana turizam i trgovina; 1 izvršitelj, za puno radno vrijeme.

  2. za izbor jednog izvršitelja u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana ekonomika poduzetništva,

  3. za izbor jednog izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana ekonomika poduzetništva,

  4. za izbor jednog izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika,

  5. za izbor jednog izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana turizam i trgovina,

  6. za izbor jednog izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje pravo, grana radno i socijalno pravo.

  Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.
  Pristupnici na natječaj pod 1. i 2. moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07) i Odluci o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijeća veleučilišta i visokih škola RH (NN 119/05.), te priložiti bibliografiju i podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (u pisanom i elektroničkom obliku na CD-u).
  Pristupnici na natječaj pod 3., 4., 5. i 6. moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07) i Statutu Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, te priložiti bibliografiju i podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti.
  Uz prijavu na natječaj svi pristupnici trebaju priložiti životopis, domovnicu i diplomu, u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika.
  Rok za podnošenja prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
  Prijave se podnose Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, M. Gupca 78, 33 000 Virovitica, s naznakom «za natječaj».
  Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.

  Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

   


   

  KLASA: 602-04/11-01/232

  Urbroj: 2189-74-11-01
  Virovitica, 23. studenoga 2011.

  Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici raspisuje

  JAVNI NATJEČAJ


  1. za zaposlenje na radnom mjestu:  položaj I. vrste – rukovoditelj pododsjeka u središnjoj službi – tajnik Visoke škole; 1 izvršitelj
  2. za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje višeg predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje pravo, grana radno i socijalno pravo.
  3. za zaposlenje jednog izvršitelja na radnom mjestu III. vrste: administrativni tajnik (tajnik/ca dekana), za polovicu punog radnog vremena.
  4. za zaposlenje jednog izvršitelja na radnom mjestu III. vrste: stručni referent u studentskoj referadi, za polovicu punog radnog vremena.
  Pristupnici na natječaj za radno mjesto pod 1. moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
  - VSS, dipl. pravnik,
  - najmanje 5 godina radnog iskustva u struci,
  - položen državni ili stručni ispit.
  Pristupnici na natječaj pod 2. moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07) i Odluci o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijeća veleučilišta i visokih škola RH (NN 119/05.), te priložiti bibliografiju i podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (u pisanom i elektroničkom obliku na CD-u), te priložiti bibliografiju i podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti.
  Pristupnici na natječaj za radno mjesto pod 3. moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
  - SSS,
  - poznavanje strojopisa i rada na računalu,
  - poznavanje najmanje jednog stranog jezika u govoru i pismu,
  - najmanje tri godine radnog iskustva na istim poslovima.
  Pristupnici na natječaj za radno mjesto pod 4. moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
  - SSS društvenog smjera,
  - poznavanje strojopisa i rada na računalu,
  - najmanje godinu dana radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
  Radni odnos za radna mjesta pod 3. i 4. zasniva se na određeno vrijeme, do povratka radnice s rodiljnog dopusta.
  Uz prijavu na natječaj svi pristupnici trebaju priložiti životopis, domovnicu i diplomu, u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika.
  Rok za podnošenja prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
  Prijave se podnose Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, M. Gupca 78, 33 000 Virovitica, s naznakom «za natječaj».
  Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.

  Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

   

   
  You are here: