Croatian(HR)English (United Kingdom)

vsmti.hr/web

StudomatPoduzetništvo usluga

Poduzetništvo usluga

Ispis

DOPUSNICA

Sukladno dopusnici Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta (KLASA: UP/I-602-04/08-13/00108; Urbroj: 533-07-11-0004) od 27. srpnja 2011. godine na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u akademskoj godini 2010/2011. ustrojen je prijediplomski stručni studij Poduzetništvo, smjer Poduzetništvo usluga.

TRAJANJE STUDIJA

Stručni studij Poduzetništvo, smjer Poduzetništvo usluga traje tri godine. Sukladno Bolonjskoj deklaraciji i Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju program studija traje tri godine. Težina studija iznosi 180 ECTS bodova. Studij se izvodi kao redoviti i izvanredni.

STRUČNI NAZIV I AKADMENSKI STUPANJ

Stručni prvostupnik/stručna prvostupnica ekonomije, smjer Poduzetništvo usluga
Baccalaureus/baccalaurea ekonomije za poduzetništvo usluga (bacc. oec.; b. oec.)

KOMPETENCIJE STEČENE ZAVRŠETKOM PREDLOŽENOG STUDIJA

1. Ekonomska teorija

Stjecanjem kompetencija u ovom području studenti će moći:

 • - poznavati i razumjeti odgovarajuće teorije, načela, principe i zakonitosti suvremene ekonomije,
  - poznavati zakonitosti funkcioniranja tržišta,
  - primijeniti matematičke i statističke metode u ekonomskoj praksi,
  - primijeniti osnovna informatička znanja u daljnjem poslovanju
  - razumjeti, razlikovati i klasificirati financijske izvještaje te postupke financijske kontrole i revizije u ekonomskoj praksi.

Navedene kompetencije se stječu kroz kolegije: Osnove ekonomije, Matematika, Trgovačko pravo, Informatika, Financijska matematika, Poslovna statistika, Osnove računovodstva.

2. Teorija poduzetništva

Stjecanjem kompetencija u ovom području studenti će moći:

 • - pravilno definirati pojmove poduzetnik i poduzetništvo kroz misaonu, sadržajnu i koncepcijsku podlogu.
  - razumjeti karakteristike i pokretačke čimbenike poduzetništva te međuutjecaje poduzetništava i ekonomsko-društvenog okruženja
  - uočiti prednosti i nedostatke ulaska u poduzetništvo, te iste iskoristiti u svrhu implementacije poduzetničke ideje u proizvod s platežno sposobnom potražnjom
  - procijeniti i analizirati poduzetničke aktivnosti u okviru ekonomske, socijalne i političke dimenzije
  - razumjeti teorije proizvodnje, teorije troškova i metode kalkulacija.
  - izraditi precizan poslovni plana, te spoznati indikatore koji utječu na njegovu izradu

Navedene kompetencije se stječu kroz kolegije: Poduzetništvo, Ekonomika poduzetništva, Gospodarstvo hrvatske, Upravljanje poduzetničkim projektom,  Vanjskotrgovinsko poslovanje.                                                       

3. Analiza tržišnog okruženja i kreiranje i provođenje poduzetničkog pothvata

Stjecanjem kompetencija u ovom području studenti će moći:

 • - analizirati okruženje i prilagoditi poslovanje istom
  - analizirati funkcije upravljanja i organizaciju rada pojedinih odjela,
  - izraditi SWOT analizu,
  - kreirati vlastiti poduzetnički plan i pokrenuti ga.

Navedene kompetencije se stječu kroz kolegije: Makroekonomija, Osnove menadžmenta, Upravljanje ljudskim potencijalima, Inovativnost i kreativnost u poduzetništvu, Logistika u poduzetništvu, Upravljanje u malim i srednjim poduzećima, Upravljanje kvalitetom,  Ekonomika zdravstva, Ekonomika obrazovanja,Poduzetništvo neprofitnih organizacija, Završni rad.

4. Istraživanje za potrebe poduzetničkog projekta

Stjecanjem kompetencija u ovom području studenti će moći:

 • - istraživati tržište i procijeniti konkurentsku poziciju,
  - analizirati tržišne okolnosti i definirati ključan tržišni segment
  - istraživati potrebe na tržištu i ponašanje potrošača,
  - analizirati utjecaj pojedinih marketinških aktivnosti na rezultat poslovanja poduzeća
  - pravilno primijeniti obrađene analize tržišta u svrhu postavljanja kvalitetne marketinške strategije.

Navedene kompetencije se stječu kroz kolegije: Osnove marketinga, Marketing usluga, Ponašanje potrošača, Upravljanje odnosima s potrošačima, Poslovni informacijski sustavi, Završni rad.

5. Financiranje poduzetničkog projekta

Stjecanjem kompetencija u ovom području studenti će moći:

 • - Procijeniti financijsku vrijednost poduzeća i te analizirati strukturu kapitala
  - Planirati kratkoročno, srednjoročno i dugoročno financiranje poduzeća i odabrati izvore financiranja
  - Kritički prosuđivati način funkcioniranja tržišta novca, kapitala i dionica
  - Kritički prosuđivati porezni i carinski sustav u RH

Navedene kompetencije se stječu kroz kolegije: Poslovne financije, Porezni sustav, Financiranje poduzetničkog projekta.

6. Praksa u poduzetništvu

Stjecanjem kompetencija u ovom području studenti će moći:

 • - prikupiti podatke iz makrookruženja i istražiti tržište,
  - provoditi ekonomske analize za potrebe poduzetničkog plana,
  - organizirati provođenje i upravljati poduzetničkim pothvatom,
  - analizirati potreba ciljne kupine i prilagoditi oglašavanje poduzeća potrebama korisnika
  - analizirati oblike financiranja projekta i donositi odluke o izvorima i načinima financiranja

Navedene kompetencije se stječu kroz kolegije: Poduzetništvo, Gospodarstvo hrvatske, Upravljanje poduzetničkim projektom, Poslovne financije, Porezni sustav, Financiranje poduzetničkog projekta, Osnove marketinga, Marketing usluga, Ponašanje potrošača, Upravljanje odnosima s potrošačima, Makroekonomija, Vanjskotrgovinsko poslovanje, Inovativnost i kreativnost u poduzetništvu, Logistika u poduzetništvu, Upravljanje ljudskim potencijalima, Upravljanje kvalitetom,  Završni rad.

7. Komplementarne vještine

Stjecanjem kompetencija u ovom području studenti će moći:

 • - učinkovito samostalno i timski djelovati,
  - usmeno i u pisanom obliku predstaviti rezultate svoga rada,
  - učinkovito komunicirati sa svim dionicima u poslovnom okruženju,
  - osvijestiti važnost i potrebu poštivanja etičkih normi i etičnog ponašanja u području  menadžmenta,
  - doći do relevantnih informacija o poslovnoj praksi i korištenju metoda vođenja projekata,
  - osvijestiti potrebu i važnost  cjeloživotnog učenja.

Navedene kompetencije se stječu kroz kolegije: Poslovni engleski jezik (I, II, III, IV), Poslovni njemački jezik (I, II, III, IV), Poslovno komuniciranje, Poslovno pregovaranje Interkulturalni aspekti poduzetništva, Poslovna etika, Uvod u metodologiju stručnog i znanstvenog rada.

GODINA STUDIJA: 1
SEMESTAR: 1
SMJER
PREDMET
P
V
S
ECTS
STATUS
Poduzetništvo
usluga
Osnove ekonomije
45
0
15
7
O
Matematika
30
30
0
6
O
Trgovačko pravo
30
0
15 6
O
Uvod u metodologiju stručnog i znanstvenog rada
30
15
0
3
O
Informatika
30
30
0
5
O
Poslovni engleski / njemački jezik I
15
30
0
3
O
GODINA STUDIJA: 1
SEMESTAR: 2
SMJER
PREDMET
P
V
S
ECTS
STATUS
Poduzetništvo
usluga
Poduzetništvo
45
0
30
7
O
Ekonomika poduzetništva
30
30
0
5
O
Financijska matematika
30
30
0
5
O
Poslovna statistika
30
45
0
5
O
Poslovno komuniciranje
30
0
15
5
O
Poslovni engleski / njemački jezik II 15
30
0
3
O
GODINA STUDIJA: 2
SEMESTAR: 3
SMJER
PREDMET
P
V
S
ECTS
STATUS
Poduzetništvo
usluga
Makroekonomija
45
15
0
5
O
Osnove menadžmenta
45
0
15
6
O
Osnove računovodstva
30
45
0
6
O
Logistika u poduzetništvu
30
15
0
5
O
Inovativnost i kreativnost u poduzetništvu
30
0
15
5
O
Poslovni engleski / njemački jezik III
15
30
0
3
O
GODINA STUDIJA: 2
SEMESTAR: 4
SMJER
PREDMET
P
V
S
ECTS
STATUS
Poduzetništvo
usluga
Upravljanje u malim i srednjim poduzećima
30
0
15
5
O
Osnove marketinga
45
0
15
6
O
Gospodarstvo Hrvatske
30
0
15
5
O
Poslovni engleski / njemački jezik IV
15
30
0
3
O
Poslovno pregovaranje 45
0
0
3
I
Interkulturalni aspekti poduzetništva 30
0
30
4
I
Poduzetništvo neprofitnih organizacija 30
0
15
4
I
Poslovni informacijski sustavi 30
15
0
3
I
GODINA STUDIJA: 3
SEMESTAR: 5
SMJER
PREDMET
P
V
S
ECTS
STATUS
Poduzetništvo
usluga
Upravljanje poduzetničkim projektom
30
30
0
5
O
Poslovne financije
30
15
0
6
O
Porezni sustav
45
0
15
4
O
Marketing usluge
30
0
15
4
O
Poslovna etika 30
0
0
3
I
Ponašanje potrošača 30
0
15
3
I
Ekonomika obrazovanja 30
0
15
3
I
Vanjskotrgovinsko poslovanje 30
0
15
4
I
GODINA STUDIJA: 3
SEMESTAR: 6
SMJER
PREDMET
P
V
S
ECTS
STATUS
Poduzetništvo
usluga
Upravljanje odnosima s potrošačima
30
0
15
5
O
Financiranje poduzetničkog projekta
30
0
15
4
O
Stručna praksa*
 
 
 
8
O
Završni rad


8
O
Upravljanje ljudskim potencijalima 30
0
15
4
I
Upravljanje kvalitetom 30
0
15
4
I
Ekonomika zdravstva 30
0
15
3
I

(P) Predavanje
(S) Seminar
(V) Vježbe
(ECTS) Vrijednost bodova
* Obvezni predmeti

KOMPETENCIJE STEČENE TIJEKOM STUDIJA

 • - provođenje poslovne i ekonomske analize
 • - osposobljavanje za pokretanje vlastitih poslovnih subjekata
 • - sposobnost tržišne realizacije poduzetničkih ideja
 • - sposobnost upravljanja malim i srednjim poduzećima u sektoru usluga
 • - sposobnost kompetentnog vođenja i organiziranje poduzetničkih projekata u sektoru usluga
 • - sposobnost realizacije poduzetničkog pothvata na domaćem i stranom tržištu
 • - mogućnost nastavka visokog obrazovanja na diplomskom studiju
 
You are here: