Croatian(HR)English (United Kingdom)

vsmti.hr/web

StudomatInformatički menadžment

Informatički menadžment

Ispis

DOPUSNICA

Sukladno dopusnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (KLASA: UP/I-602-04/06-11/00006; URBROJ: 553-07-07-0015), od 14. rujna 2007. godine na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici u akademskoj godini 2007/2008. ustrojen je smjer: Informatički menadžment.

TRAJANJE STUDIJA

Sukladno Bolonjskoj deklaraciji i Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju trajanje stručnog studija informatičkog menadžmenta je šest semestara, odnosno tri godine, težina studija je 180 ECTS bodova. Studij će se izvoditi kao redoviti i izvanredni.

STRUČNI NAZIV I AKADMENSKI STUPANJ

Stručni prvostupnik/stručna prvostupnica ekonomije, smjer Informatički menadžment
Baccalaureus/baccalaurea ekonomije za informatički menadžment (bacc. oec.; b. oec.)

KOMPETENCIJE STEČENE ZAVRŠETKOM PREDLOŽENOG STUDIJA

1. Ekonomska teorija

Stjecanjem kompetencija u ovom području studenti će moći:

 • -    poznavati i razumjeti odgovarajuće teorije, načela, principe i zakonitosti
  -    suvremene ekonomije,
  -    razlikovati utjecaje pojedinih elemenata tržišta na rezultat poduzeća u modernoj ekonomiji,
  -    analizirati međuodnos tržišta, odluka i ponašanja poslovnih organizacija.

Navedene kompetencije se stječu kroz kolegije: Osnove ekonomije, Ekonomika trgovačkih društava, Matematika

2. Menadžerska znanja i vještine

Stjecanjem kompetencija u ovom području studenti će moći:

 • -    razumjeti osnovne pojmove kojima se određuje menadžment, njegovo poimanje i uloga,
  -    usporediti i razlikovati pristupe i teorije menadžmenta, razine menadžmenta kao i okolinu menadžmenta,
  -    poznavati ulogu i važnost  funkcija menadžmenta (planiranja, organiziranja, upravljanja ljudskim potencijalima, vođenja i kontrole)  neodvojive od menadžera na svim razinama menadžmenta i u svim organizacijama,
  -    uočiti izazove modernog menadžmenta povezane sa temama raznolikosti, etike, društvene odgovornosti, svjetskom poslovnom scenom i informacijskom tehnologijom.

Navedene kompetencije se stječu kroz kolegije: Menadžment, Poduzetništvo, Poslovna organizacija, Poslovno pregovaranje, Menadžment ljudskih resursa, Upravljanje kvalitetom, Trgovačko pravo, Radno pravo.

3. Informacijske tehnologije u suvremenom poslovanju

Stjecanjem kompetencija u ovom području studenti će moći:

 • -    pravilno analizirati temeljne pojmove iz područja informatike,
  -    razumjeti ulogu i važnost informatike u ekonomiji i društvu,
  -    koristiti Internet kao računalnu mrežu u svrhu poslovnih aktivnosti
  -    razlikovati različite oblike e-biznisa, te znati objasniti njihove karakteristike i namjenu u praktičnoj primjeni,
  -    razumjeti te izraditi specifikaciju poslovnih aktivnosti/procesa pomoću više grafičkih metoda.

Navedene kompetencije se stječu kroz kolegije: Informatika, Građa računala i operacijski sustavi, Osnove programiranja, Računalne mreže, E-Business, Poslovni informacijski sustavi, Baze podataka, Projektiranje i analiza informacijskih sustava.

4. Praćenje i analiza okruženja menadžmenta

Stjecanjem kompetencija u ovom području studenti će moći:
-    analizirati okruženje menadžmenta, uočiti promjene i prilagoditi poslovanje novonastalim okolnostima,
-    istraživati i analizirati tržište za potrebe procjenjivanja konkurentske pozicije, definiranja ključnog tržišnog segmenta i potreba i ponašanja potrošača,
-    analizirati i usporediti utjecaj interkulturalizma i nacionalne kulture na funkcije menadžmenta i menadžerske procese.
Navedene kompetencije se stječu kroz kolegije: Marketing, Poslovno komuniciranje, Interkulturalni aspekti menadžmenta, Business Intelligence, Završni rad.

5. Praćenje profitabilnosti i potreba za financiranjem poslovnih organizacija

Stjecanjem kompetencija u ovom području studenti će moći:

 • -    pratiti, analizirati i planirati troškove poslovanja pojedinih odjela, proizvoda ili usluga,
 • -    koristiti i analizirati financijske izvještaje kao podlogu za donošenje menadžerskih odluka,
 • -    procijeniti financijsku vrijednost poduzeća, analizirati strukturu kapitala i odabrati najpovoljnije izvore financiranja.

Navedene kompetencije se stječu kroz kolegije: Financijska matematika, Osnove računovodstva, Financijski menadžment, Poslovna statistika.

6. Praksa u informatičkom menadžmentu

Stjecanjem kompetencija u ovom području student će moći:

 • -    sudjelovati u upravljanju poslovnih funkcija na prvoj i srednjoj razini menadžmenta,
  -    implementirati i upravljati poslovnim informacijskim sustavima,
  -    voditi informatičke projekte za potrebe malih i srednjih poslovnih organizacija.

Navedene kompetencije stječu se kroz kolegije: Menadžment, Menadžment ljudskih resursa,  Poslovna organizacija, Poduzetništvo, Poslovno komuniciranje, Marketing, Upravljanje kvalitetom, Poslovna etika, Interkulturalni aspekti menadžmenta, Trgovačko pravo, Radno pravo, Osnove programiranja, Poslovni informacijski sustavi, Baze podataka, Računalne mreže, Projektiranje i analiza informacijskih sustava, Završni rad.

7. Komplementarne vještine

Stjecanjem kompetencija u ovom području studenti će moći:

 • -    učinkovito samostalni i timski djelovati,
  -    usmeno i u pisanom obliku predstaviti rezultate svog rada,
  -    učinkovito komunicirati sa svim dionicima u poslovnom okruženju,
  -    osvijestiti važnost i potrebu poštivanja etičkih normi i etičkog ponašanja u procesu menadžmenta,
  -    osvijestiti ulogu čovjeka kao važnog čimbenika održivog razvoja,
  -    osvijestiti potrebu i važnost cjeloživotnog učenja.

Navedene kompetencije se stječu kroz kolegije: Poslovni engleski jezik (I, II, III, IV), Poslovni njemački jezik (I, II, III, IV), Poslovne etika, Uvod u metodologiju stručnog i znanstvenog rada, Upravljanje okolišem.

GODINA STUDIJA: 1
SEMESTAR: 1
SMJER
PREDMET
P
V
S
ECTS
STATUS
Informatički
menadžment
Osnove ekonomije
45
0
15
7
O
Matematika
30
30
0
7
O
Upravljanje okolišem
30
0
15 7
O
Uvod u metodologiju stručnog i znanstvenog rada
30
15
0
3
O
Informatika
30
30
0
6
O
Poslovni engleski / njemački jezik I
15
30
0
3
O
GODINA STUDIJA: 1
SEMESTAR: 2
SMJER
PREDMET
P
V
S
ECTS
STATUS
Informatički
menadžment
Ekonomika trgovačkih društava
30
30
0
6
O
Financijska matematika
30
30
0
7
O
Trgovačko pravo
30
0
15
6
O
Građa računala i operacijski sustavi
30
30
0
8
O
Poslovni engleski / njemački jezik II 15
30
0
3
O
GODINA STUDIJA: 2
SEMESTAR: 3
SMJER
PREDMET
P
V
S
ECTS
STATUS
Informatički
menadžment
Osnove računovodstva
30
45
0
7
O
Menadžment
45
0
15
6
O
Uvod u ICT tehnologije
30
0
0
6
O
Radno pravo
45
0
15
6
I
Poslovno komuniciranje 30
0
15
5
I
Poslovni engleski / njemački jezik III 15
30
0
3
I
GODINA STUDIJA: 2
SEMESTAR: 4
SMJER
PREDMET
P
V
S
ECTS
STATUS
Informatički
menadžment
Poslovna statistika
30
45
0
6
O
E-Business
45
15
0
6
O
Poduzetništvo
30
0
30
6
I
Marketing
45
0
15
6
I
Poslovna organizacija 30
0
15
6
I
Poslovna etika 30
0
0
3
I
Poslovni engleski / njemački jezik IV 15
30
0
3
I
GODINA STUDIJA: 3
SEMESTAR: 5
SMJER
PREDMET
P
V
S
ECTS
STATUS
Informatički
menadžment
Financijski menadžment
30
15
0
6
O
Poslovni informacijski sustavi
30
30
0
4
O
Baze podataka
45
30
0
10
O
Računalne mreže
30
30
0
6
O
Poslovno pregovaranje 15
30
0
4
I
GODINA STUDIJA: 3
SEMESTAR: 6
SMJER
PREDMET
P
V
S
ECTS
STATUS
Informatički
menadžment
Menadžment ljudskih resursa
30
0
15
5
O
Projektiranje i analiza informacijskih sustava
30
30
0
6
O
Završni rad
 


8
O
Upravljanje kvalitetom
30
0
15
6
I
Interkulturalni aspekti menadžmenta 30
0
30
5
I
Business Intelligence 30
15
15
5
I

(P) Predavanje
(S) Seminar
(V) Vježbe
(ECTS) Vrijednost bodova

KOMPETENCIJE STEČENE TIJEKOM STUDIJA

Završetkom stručnog studija informatičkog menadžmenta, sukladno studijskom programu, polaznici/polaznice steći će kompetencije upravljanja poslovnim sustavima srednjeg i višeg stupnja složenosti na poslovima «middle menagementa», odnosno upravljanja i implementacije informacijskih poslovnih sustava, kompetentnog vođenja informatičkih projekata te mogućnost nastavka visokog obrazovanja na diplomskom studiju. Kompetencije stečene stručnim studijem informatičkog menadžmenta mogu se podijeliti na opće i posebne:

Opće kompetencije temelje se na cjelovitom poslovnom i ekonomskom obrazovanju koje sadrži temeljna teoretska, metodološka i aplikativna znanja s područja poslovne ekonomije (poslovne i ekonomske analize, sinteze, predviđanja postupaka i posljedica, poslovne funkcije u poslovanju profitnih i neprofitnih organizacija).

Posebne kompetencije temelje se na visokostručnoj i profesionalnoj osposobljenosti za područje menadžmenta u informatici, kao i na značajnoj programerskoj obuci koja je prvenstveno usmjerena vođenju projekata, a manje samom programiranju.

 
You are here: