Croatian(HR)English (United Kingdom)

vsmti.hr/web

StudomatMenadžment malih i srednjih poduzeća

Ispis

DOPUSNICA

Sukladno dopusnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (KLASA: UP/I-602-04/15-13/00005; URBROJ: 533-20-15-0004) od 1. srpnja 2015. godine na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici ustrojen je studijski program specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment; smjerovi Destinacijski menadžment i Menadžment malih i srednjih poduzeća.

TRAJANJE STUDIJA

Sukladno Bolonjskoj deklaraciji i Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju trajanje specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta je četiri semestra, odnosno dvije godine, težina studija je 120 ECTS bodova. Studij će se izvoditi kao redoviti i izvanredni.

KOMPETENCIJE STEČENE ZAVRŠETKOM PREDLOŽENOG STUDIJA

Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment, sukladno studijskom programu, polaznik stječe sljedeće skupine kompetencija:

 • TEMELJNE KOMPETENCIJE:
 • • Procijeniti konkurentsku poziciju, osmisliti misiju, viziju i strateške ciljeve poduzeća
 • • Upravljati poduzetničkim projektima
 • • Poznavati elemente financijskog poslovanja, temeljne pojmove, sadržaj i važnost menadžerskog računovodstva
 • • Analizirati financijske planove i financijske izvještaje, pratiti financijske rezultate, upravljati financijskim i investicijskim rizicima
 • • Provoditi istraživanja tržišta u poslovnom odlučivanju
 • • Kreirati i provoditi marketinške aktivnosti, primijeniti elemente promotivnog mixa, komunicirati s medijima
 • • Ocijeniti učinke globalizacije na male ekonomije
 • • Poznavati makroekonomske teorije, politiku Europske unije i njen utjecaj na članice
 • • Poznavati osnovne teorijske koncepte i primjenjivati praktične alate kriznog menadžmenta
 • SPECIFIČNE PROFESIONALNE KOMPETENCIJE:
 • • Poznavati temeljne koncepte suvremene teorije menadžmenta
 • • Provoditi analizu okoline i procjene konkurentske pozicije
 • • Kritički prosuditi uspješna i neuspješna poduzeća
 • • Poznavati pravnu regulativu
 • • Detaljno poznavanje problematike osnivanja malog poduzeća, izrade poslovnog plana, izbora proizvoda /usluga, analize tržišta.
 • • Analizirati temeljne financijske izvještaje za različite skupine korisnika
 • • Procijeniti ekonomska kretanja na temelju analize podataka
 • • Provoditi strateško planiranje u malim i srednjim poduzećima
 • • Poznavati alate menadžerskog računovodstva za procjenu troškova poduzeća
 • • Identificirati uzorak i provesti istraživanja tržišta
 • • Izraditi poslovni plan poduzeća u skladu s procesima planiranja i kontrole
 • • Izraditi financijski plan
 • • Izraditi plan upravljanja rizicima na projektu
 • • Utvrditi načine financijskog restrukturiranja poduzeća
 • • Poznavati izvore financiranja projekata
 • • Razumjeti obilježja tržišta rada
 • METODOLOŠKE KOMPETENCIJE:
 • • Identificirati trendove na domaćem i međunarodnom tržištu
  • Analizirati potrebe korisnika (istraživati turističko tržište, anketirati korisnike/potrošače)
  • Izraditi strateške dokumente (poznavati alate za strateško planiranje (stablo problema i ciljeva, SWOT)
  • Izraditi marketinški plan
  • Izraditi poslovne planove na razini organizacije
  • Izraditi i voditi poduzetničke (i infrastrukturne) projekte
 • INTERDISCIPLINARNE KOMPETENCIJE:
 • • Komunicirati sa suradnicima i korisnicima usluga
  • Koordinirati sve poslovne aktivnosti u skladu s propisima o očuvanju okoliša

GODINA STUDIJA: 1
SEMESTAR: 1
SMJER
PREDMET
P
V
S
ECTS
STATUS
Menadžment
malih i srednjih
poduzeća
Menadžment malih i srednjih poduzeća
30
0
15
6
O
Pokretanje i upravljanje poduzetničkim pothvatom
30
0
30
6
O
Menadžersko računovodstvo
30
30
0 6
O
Istraživanje tržišta
30
15
15
6
O
Upravljanje financijama
30
30
0
6
O
GODINA STUDIJA: 1
SEMESTAR: 2
SMJER
PREDMET
P
V
S
ECTS
STATUS
Menadžment
malih i srednjih
poduzeća
Strateški menadžment
45
0
15
6
O
Marketing malih i srednjih poduzeća
30
0
30
6
O
Porezni sustav i oporezivanje poduzeća
30
15
0
4
O
Interkulturalna komunikacija
30
0
15
4
O
Upravljanje EU projektima 30
30
0
4
O
Stručna praksa 160 sati rada u poduzeću
6
O
GODINA STUDIJA: 2
SEMESTAR: 3
SMJER
PREDMET
P
V
S
ECTS
STATUS
Menadžment
malih i srednjih
poduzeća
Poslovno odlučivanje u malim i srednjim poduzećima
30
0
30
6
O
Održivi razvoj i društvena odgovornost
30
0
30
5
O
Integrirana marketinška komunikacija
30
0
30
5
O
Investicijski menadžment
30
0
30
6
O
Poslovni engleski jezik I 30
30
0
4
I
Interesna udruživanja malih i srednjih poduzeća 30
0
15
4
I
Organizacijsko ponašanje 30
0
15
4
I
Međunarodno poslovanje 30
0
15
4
I
GODINA STUDIJA: 2
SEMESTAR: 4
SMJER
PREDMET
P
V
S
ECTS
STATUS
Menadžment
malih i srednjih
poduzeća
Integrirani sustavi upravljanja
30
0
15
5
O
Metodologija izrade diplomskog rada
0
0
15
1
O
Poslovni engleski jezik II
30
30
0
4
I
Tržište rada
15
30
0
4
I
Krizni menadžment 30
0
15
4
I
Analiza ekonomske politike Europske unije 30
0
15
4
I
Stručna praksa 160 sati rada u poduzeću
6
O
Diplomski rad


10
O
 
You are here: