Croatian(HR)English (United Kingdom)

vsmti.hr/web

StudomatDestinacijski menadžment

Ispis

DOPUSNICA

Sukladno dopusnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (KLASA: UP/I-602-04/15-13/00005; URBROJ: 533-20-15-0004) od 1. srpnja 2015. godine na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici ustrojen je studijski program specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment; smjerovi Destinacijski menadžment i Menadžment malih i srednjih poduzeća.

TRAJANJE STUDIJA

Sukladno Bolonjskoj deklaraciji i Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju trajanje specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta je četiri semestra, odnosno dvije godine, težina studija je 120 ECTS bodova. Studij će se izvoditi kao redoviti i izvanredni.

KOMPETENCIJE STEČENE ZAVRŠETKOM PREDLOŽENOG STUDIJA

Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment, sukladno studijskom programu, polaznik stječe sljedeće skupine kompetencija:

 • TEMELJNE KOMPETENCIJE:
 • • Procijeniti konkurentsku poziciju, osmisliti misiju, viziju i strateške ciljeve poduzeća
 • • Upravljati poduzetničkim projektima
 • • Poznavati elemente financijskog poslovanja, temeljne pojmove, sadržaj i važnost menadžerskog računovodstva
 • • Analizirati financijske planove i financijske izvještaje, pratiti financijske rezultate, upravljati financijskim i investicijskim rizicima
 • • Provoditi istraživanja tržišta u poslovnom odlučivanju
 • • Kreirati i provoditi marketinške aktivnosti, primijeniti elemente promotivnog mixa, komunicirati s medijima
 • • Ocijeniti učinke globalizacije na male ekonomije
 • • Poznavati makroekonomske teorije, politiku Europske unije i njen utjecaj na članice
 • • Poznavati osnovne teorijske koncepte i primjenjivati praktične alate kriznog menadžmenta
     • SPECIFIČNE PROFESIONALNE KOMPETENCIJE:
      • • Izraditi turističku atrakcijsku osnovu
      • • Primjenjivati pravila planiranja održivog razvoja turizma
      • • Primjenjivati temeljne odrednice turističke politike
      • • Kreirati i razvijati nove proizvode unutar određene turističke destinacije
      • • Provoditi strateško planiranje u turizmu
      • • Upravljati integriranim turističkim proizvodima
      • • Koristiti komunikacijske platforme na internetu i ostale ICT alate,
      • • Razumjeti i primjenjivati poslovne aplikacije
      • • Upravljati marketingom turističke destinacije
      • • Poznavati zakonitosti turističke politike i organizaciju turizma
      • • Upravljati i koordinirati prodajnim aktivnostima (poznavati tržište, konkurenciju, trendove)
   • METODOLOŠKE KOMPETENCIJE:
  • • Identificirati trendove na domaćem i međunarodnom tržištu
   • Analizirati potrebe korisnika (istraživati turističko tržište, anketirati korisnike/potrošače)
   • Izraditi strateške dokumente (poznavati alate za strateško planiranje (stablo problema i ciljeva, SWOT)
   • Izraditi marketinški plan
   • Izraditi poslovne planove na razini organizacije
   • Izraditi i voditi poduzetničke (i infrastrukturne) projekte
 • INTERDISCIPLINARNE KOMPETENCIJE:
 • • Komunicirati sa suradnicima i korisnicima usluga
  • Koordinirati sve poslovne aktivnosti u skladu s propisima o očuvanju okoliša

GODINA STUDIJA: 1
SEMESTAR: 1
SMJER
PREDMET
P
V
S
ECTS
STATUS
Destinacijski
menadžment
Turizam posebnih interesa
45
0
15
6
O
Planiranje održivog razvoja turizma
45
0
15
6
O
Menadžersko računovodstvo
30
30
0 6
O
Istraživanje tržišta
30
15
15
6
O
Upravljanje integralnim turističkim proizvodom
45
0
15
6
O
GODINA STUDIJA: 1
SEMESTAR: 2
SMJER
PREDMET
P
V
S
ECTS
STATUS
Destinacijski
menadžment
Strateški menadžment
45
0
15
6
O
Marketing turističke destinacije
30
0
30
6
O
Inovativnost i kreativnost u turizmu
30
0
15
4
O
Ekonomija doživljaja i turizam
30
0
15
4
O
Interkulturalna komunikacija u turizmu 30
0
15
4
O
Stručna praksa 160 sati rada u poduzeću
6
O
GODINA STUDIJA: 2
SEMESTAR: 3
SMJER
PREDMET
P
V
S
ECTS
STATUS
Destinacijski
menadžment
Turistička politika i organizacija turizma
30
0
30
6
O
Brendiranje turističke destinacije
15
30
0
5
O
Prodajno poslovanje u turizmu
30
30
0
5
O
Investicijski menadžment u turizmu
30
0
30
6
O
Poslovni engleski jezik u turizmu I 30
30
0
4
I
Interesna udruživanja u turizmu 30
0
15
4
I
Turizam temeljen na prirodi 30
0
15
4
I
MICE turizam 30
0
15
4
I
GODINA STUDIJA: 2
SEMESTAR: 4
SMJER
PREDMET
P
V
S
ECTS
STATUS
Destinacijski
menadžment
Integrirani sustavi upravljanja u turizmu
30
0
15
5
O
Metodologija izrade diplomskog rada
0
15
0
1
O
Poslovni engleski jezik u turizmu II
30
30
0
4
I
Elektroničko poslovanje u turizmu
30
0
30
4
I
Kulturni turizam 30
0
15
4
I
Zdravstveni i wellness turizam 30
0
15
4
I
Stručna praksa 160 sati rada u poduzeću
6
O
Diplomski rad


10
O
 
You are here: