Croatian(HR)English (United Kingdom)

vsmti.hr/web

StudomatObavijest o provedbi III. upisnog roka za specijalistički diplomski stručni studij Menadžmenta u akademskoj godini 2017./2018.

Ispis

Prema Odluci Stručnog vijeća Visoke škole (KLASA: 602-04/17-02/49, Urbroj: 2189-74-17-01 od 22. studenog 2017. godine ), a sukladno Javnom natječaju (KLASA: 602-04/17-02/14, URBROJ: 2189-74-17-02 od 30. ožujka 2017.) provest će se treći upisni rok za upis u prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta, smjerovi Destinacijski menadžment i Menadžment malih i srednjih poduzeća u akademskoj godini 2017./2018.

Za treći upisni rok preostalo je slobodnih mjesta kako slijedi:

Destinacijski menadžment redovni 3
Destinacijski menadžment izvanredni 12
Menadžment malih i srednjih poduzeća izvanredni 12

Upisi će se provesti prema sljedećem rasporedu:


III. upisni rok
PODNOŠENJE PRIJAVA 30.11.-01. 12. 2017.
VERIFIKACIJA PRIJAVA / OBJAVA RASPOREDA ZA PRIJEMNI ISPIT 04. 12. 2017.
RAZREDBENI (PRIJEMNI) ISPIT 05. 12. 2017.
OBJAVA PRIVREMENIH RANG-LISTA 06. 12. 2017.
PODNOŠENJE PRIGOVORA 06. 12. 2017.
OBJAVA KONAČNIH RANG-LISTA 07. 12. 2017.
UPISI 08. 12. 2017.

Prijave za upis mogu se slati putem pošte ili osobno u Studentskoj referadi u vremenu od 07:00 do 15:00 h uz napomenu da prijave poslane poštom moraju biti zaprimljene u Visokoj školi virovitica najkasnije u ponedjeljak 04.12.2017. do 10:00 sati.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu:

  • - popunjeni i vlastoručno potpisani prijavni obrazac,
  • - rodni list (izvornik ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika ili elektronički zapis - ne starije od 6 mjeseci),
  • - domovnicu (izvornik ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika ili elektronički zapis - ne starije od 6 mjeseci),
  • - svjedodžbu / diplomu o prethodno završenom studiju  (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika),
  • - ovjereni prijepis ocjena s prethodnog studija (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika),
  • - za kandidate koji su prethodni studij završili prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09,63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) - potvrdu nadležnog visokog učilišta o tome da prije stečeni stručni naziv odgovara nekom od akademskih odnosno stručnih naziva iz članaka 71. do 74. Zakona.
  • - potvrdu o plaćenim troškovima prijave i razredbenog postupka u iznosu od 200,00 kuna koje je potrebno uplatiti na žiro račun  Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, IBAN: HR5623600001102210556, otvoren u Zagrebačkoj banci, uz poziv na broj 00 i OIB kandidata. 

Dodatne informacije možete dobiti osobno u Studentskoj referadi ili na telefon broj 033/492-254.        

Visoka škola Virovitica

 
You are here: