Croatian(HR)English (United Kingdom)

vsmti.hr/web

StudomatUPISI U AK. GOD. 2017./2018.

Ispis

Upisi u akademsku godinu 2017./2018. (reguliranje statusa za akademsku godinu 2017./2018.) počinju u ponedjeljak 04. rujna 2017. i traju do zaključno sa srijedom  11. listopada 2017. godine.
Uvjeti za upis (upis u višu godinu studija, odnosno ponovni upis u istu godinu studija) propisani su Odlukom o uvjetima upisa studenata preddiplomskih stručnih studija u akademsku godinu 2017./2018. (KLASA: 602-04/17-02/17, Urbroj: 2189-74-17-01 od 30. ožujka 2017.), odnosno Odlukom o uvjetima upisa studenata specijalističkih diplomskih stručnih studija u akademsku godinu 2017./2018. (KLASA: 602-04/17-02/18, Urbroj: 2189-74-17-01 od 30. ožujka 2017.). Odluke su dostupne na http://www.vsmti.hr/hr/visoka-kola/dokumenti/akti-visoke-kole/odluke.html

Nekoliko je značajnih novosti kod ovih upisa:
- za upis u višu godinu preddiplomskih stručnih studija redoviti i izvanredni studenti dužni su ostvariti najmanje 55 ECTS bodova u tekućoj godini studija;
- za upis u višu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija redoviti studenti dužni su ostvariti najmanje 55 ECTS bodova, a izvanredni studenti 48 ECTS bodova u tekućoj godini studija;
- prilikom ponovnog upisa iste godine preddiplomskih stručnih studija (ponavljanje), redoviti i izvanredni studenti obvezni su upisati nepoložene kolegije iz iste godine studija, te kolegije s više godine studija za koje su stekli preduvjete, s tim da ukupno opterećenje studenta ne smije biti manje od 55 ECTS-a, niti veće od 70 ECTS-a. Preduvjet za upis pojedinog kolegija s više godine studija je položen kolegij s trenutne godine studija prema sljedećim tablicama (tzv. „vezani predmeti“):

a) Preddiplomski stručni studij Menadžment, smjer Informatički menadžment


b) Preddiplomski stručni studij Menadžment, smjer Menadžment ruralnog turizma (studijski program upisan zaključno s akademskom godinom 2016./2017.)


c) Preddiplomski stručni studij Poduzetništvo, smjer Poduzetništvo usluga


d) Preddiplomski stručni studij Računarstvo, smjer Programsko inženjerstvo

 

- prilikom ponovnog upisa iste godine specijalističkog diplomskog stručnog studija (ponavljanje 1. godine studija) redoviti i izvanredni studenti obvezni su upisati nepoložene kolegije iz iste godine studija, te bilo koji kolegij s više (druge) godine studija, s tim da ukupno opterećenje studenta ne smije biti manje od 55 ECTS-a, niti veće od 70 ECTS-a. Na specijalističkom diplomskom stručnom studiju nema „vezanih predmeta“.
- indeks kao javna isprava kojom se dokazuje status studenta Visoke škole Virovitica prestaje važiti istekom akademkse godine 2016./2017. i stavlja se van uporabe. Prilikom upisa / reguliranja statusa indeksi će se na odgovarajaći način označiti kako bi iz istih bio vidljiv njihov prestanak važenja, te će se potom indeks vratiti studentu.

Prilikom upisa (upis u višu godinu, ponavljanje godine, upis apsolventske godine) potrebno je u Studentsku referadu dostaviti:
-  Indeks (s potvrdom i potpisom knjižničarke da su ispunjene sve obveze prema Knjižnici);
-  popunjen Prijavni obrazac za godinu koja se upisuje;
-  presliku osobne iskaznice.

Trošak za osiguranje studenata od nesretnog slučaja u iznosu od 30,00 kn (za sve studente) i participacija u troškovima studija sukladno odluci o modelu participacije studenata u troškovima studija na Visokoj školi Virovitica (ukoliko ju je student dužan snositi), podmiruje se nakon dobivanja odluke koja se studentu dostavlja na njegovu e-mail adresu.

Podsjećamo da je prije samog upisa u Studentskoj referadi na Studomatu potrebno unijeti ili izmijeniti svoje osobne podatke za akademsku godinu 2017./2018.

OBRAZAC - I. godina preddipl. studij (ponovni upis)
OBRAZAC - II. godina preddipl. studij (prvi upis)
OBRAZAC - II. godina preddipl. studij (ponovni upis)
OBRAZAC - III. godina preddipl. studij
OBRAZAC - II. godina spec. dipl. studij

Studentska referada

 
You are here: